Dọn dẹp thư mục - CleanWebpackPlugin

Cài đặt và setting CleanWebpackPlugin

 • Plugin CleanWebpackPlugin được dùng để dọn dẹp lại thư mục dist (hoặc các thư mục khác tùy ý) được gọn gàng hơn, giúp xóa bỏ các file không cần thiết.
 • Trước tiên, ta tiến hành cài đặt CleanWebpackPlugin và cấu hình file webpack.config.js như bên dưới:
npm install --save-dev clean-webpack-plugin

Kết quả

Clean webpack plugin

Chỉnh nội dung file webpack.config.js:

const path = require('path');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');

module.exports = {
 entry: {
 /*[name]: [path]*/
  app: './src/index.js',
  print: './src/my-test.js'
 },
 plugins: [
  new CleanWebpackPlugin(),
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Output Management'
  })
 ],
 output: {
  filename: '[name].bundle.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 optimization: {
  splitChunks: {
   chunks: 'all'
  }
 }
};
 • Tiến hành chạy lệnh npm để thực thi nội dung trên:
npm run build
 • Khi này xem lại trong thư mục dist, các file không sử dụng đã bị xóa, cụ thể là file main.js đã không còn trong project:
 • Cấu trúc thư mục khi này:
 • node_modules

  • ...
 • package.json package.json
 • package.json webpack.config.js
 • package-lock.json package-lock.json
 • dist

  • package.json index.html
  • package.json app.bundle.js
  • package.json print.bundle.js
  • package.json vendors~app~print.bundle.js
 • src

  • package.json index.js
  • package.json my-test.js
 • Ta thấy, với cách sử dụng plugin CleanWebpackPlugin đã giúp dọn dẹp các file dư thừa không cần thiết rất gọn, mà không cần tốn thời gian để kiểm tra xem file đó có được sử dụng ở đâu hay không, thử tưởng tượng khi project của bạn lớn, số lượng file tính vài ngàn, mà bạn cần dọn dẹp các file không dùng xóa đi, thì bạn sẽ làm như thế nào?

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

Bài học Lệnh đã dùng
Cài đặt Webpack
cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli
Webpack bundle
npx webpack
Cấu hình Webpack
npx webpack --config webpack.config.js
npm run build
Webpack quản lý output
npm run build
Cài đặt và setting HtmlWebpackPlugin
npm install --save-dev html-webpack-plugin
npm run build
Cài đặt và setting CleanWebpackPlugin
npm install --save-dev clean-webpack-plugin
npm run build