Cấu hình Webpack

Cấu hình Webpack

 • Việc cấu hình Webpack giúp chúng ta thuận tiện hơn cho sau này, ví dụ như điều khiển input, output, điều khiển các loader, hay thêm các module một cách đơn giản hơn, ...
 • Ta bắt đầu cấu hình Webpack bằng cách tạo file webpack.config.js như bên dưới:

Webpack-project

 • node_modules

  • ...
 • package.json package.json
 • package.json webpack.config.js
 • package-lock.json package-lock.json
 • dist

  • package.json index.html
  • package.json main.js
 • src

  • package.json index.js

Nội dung file webpack.config.js

const path = require('path');

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
};
 • entry: './src/index.js' đây là file input (do chúng ta tạo và code nội dung).
 • output ta thấy chia làm 2 phần:
  • filename: 'main.js' đây là file output (code được Webpack tự động sinh ra).
  • path: path.resolve(__dirname, 'dist') đường dẫn chứa file output, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi đường dẫn này, ví dụ như thay vì dist, ta có thể dùng public/js/.
 • Chạy lệnh sau để thực thi file cấu hình vừa tạo:
npx webpack --config webpack.config.js

Kết quả

Webpack configuration

NMP script

 • Thay vì mỗi lần cần thực thi nội dung Webpack bằng cách chạy lệnh từ npx thì ta sẽ chạy từ npm (đây là cách tiện lợi hơn, thường được dùng hơn).
 • Ta tiến hành thay đổi file package.json như sau:
{
 "name": "Webpack-project",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "dependencies": {
  "webpack-cli": "^3.3.9",
  "webpack": "^4.40.2"
 },
 "devDependencies": {},
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "build": "webpack"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC"
}
 • Chú ý có dấu phẩy.
 • Từ giờ, chúng ta có thể chạy lệnh npm run build thay thế cho lệnh từ npx
npm run build

Kết quả

Webpack configuration

 • Tạm thời ta biết cách cấu hình Webpack như thế nào rồi he.
 • Bài học sau sẽ giúp bạn cách cấu hình file webpack.confign.js để quản lý các file đầu ra (output).

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

Bài học Lệnh đã dùng
Cài đặt Webpack
cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli
Webpack bundle
npx webpack
Cấu hình Webpack
npx webpack --config webpack.config.js
npm run build