Webpack quản lý đầu ra (output)

Webpack quản lý đầu ra (output)

 • Bài học sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý đầu ra các file như javascript (css, scss, ... sẽ hướng dẫn ở các bài liên quan khác).
 • Từ cấu trúc ban đầu, ta tạo thêm file my-test.js bên trong thư mục src:

Webpack-project

 • node_modules

  • ...
 • package.json package.json
 • package.json webpack.config.js
 • package-lock.json package-lock.json
 • dist

  • package.json index.html
  • package.json main.js
 • src

  • package.json index.js
  • package.json my-test.js

Nội dung file /src/my-test.js

function component() {
 const element = document.createElement('p');
 element.innerHTML = 'This content called from my-test.js!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
 • Nội fung file trên sẽ gọi thẻ <p> bên trong file html với nội dung This content called from my-test.js!
 • Tuy nhiên do chưa kết nối file này vào file /src/index.js, nên chưa thực thi được.

Cấu hình tự động tạo các file Javascript tương ứng

 • Trước khi gộp (merge) file, ta thử tạo các file output tương ứng, bằng cách cấu hình file webpack.config.js như sau:

Nội dung file webpack.config.js:

const path = require('path');

module.exports = {
 entry: {
 /*[name]: [path]*/
  app: './src/index.js',
  print: './src/my-test.js'
 },
 output: {
  filename: '[name].bundle.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
};
 • Nội dung trên cho biết, với 2 file đầu vào là ./src/index.js./src/my-test.js sẽ được output ra các file với tên tương ứng lấy từ entry (là appprint), lấy 2 tên này đổ vào [name].bundle.js, và các file .bundle.js này sẽ được chứa trong thư mục dist.
 • Tiến hành chạy lệnh npm để thực thi nội dung trên:
npm run build

Kết quả

Webpack merge javascript file

 • Cấu trúc thư mục khi này:

Webpack-project

 • node_modules

  • ...
 • package.json package.json
 • package.json webpack.config.js
 • package-lock.json package-lock.json
 • dist

  • package.json index.html
  • package.json main.js
  • package.json app.bundle.js
  • package.json print.bundle.js
 • src

  • package.json index.js
  • package.json my-test.js
 • Nhìn vào cấu trúc trên, ta thấy Webpack đã tự động tạo 2 file là /dist/app.bundle.js/dist/print.bundle.js với nội dung đã được minify.
 • Muốn chạy được nội dung 2 file này, ta cần khai báo 2 script bên trong trang /dist/index.html

Nội dung /dist/index.html

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Webpack - hocwebchuan</title>
 </head>
 <body>
  <script src="app.bundle.js"></script>
  <script src="print.bundle.js"></script>
 </body>
</html>
 • Khi này click chạy file /dist/index.html ta sẽ thấy kết quả sau:

Hiển thị trình duyệt

Hello World!

This content called from my-test.js!

 • Tới đây thì file /dist/main.js đã không còn cần nữa, tuy nhiên đừng xóa nhe, ta sẽ dọn dẹp nó sau.
 • Bài học sau sẽ giúp bạn cách quản lý nội dung file HTML hiệu quả.

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

Bài học Lệnh đã dùng
Cài đặt Webpack
cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli
Webpack bundle
npx webpack
Cấu hình Webpack
npx webpack --config webpack.config.js
npm run build
Webpack quản lý output
npm run build