Webpack phân tách code (Code Splitting)

Code Splitting là gì?

 • Giả sử chúng ta có 2 file Javascript, bên trong 2 file này tồn tại một số đoạn code giống nhau. Khi này Webpack sẽ giúp chúng ta tách các đoạn code giống nhau đó vào một file riêng.
 • Việc này sẽ giúp tránh load nhiều lần các đoạn code trùng lặp.
 • Code Splitting còn giúp quản lý về thứ tự ưu tiên tải file, cái nào tải trước, cái nào tải sau, ...
 • Nếu sử dụng đúng cách, Code Splitting sẽ giúp chúng ta giảm thời gian tải trang.

Chuẩn bị

 • Tiếp theo nội dung bài trước, ta có cấu trúc thư mục sau:

Webpack-project

 • node_modules

  • ...
 • package.json package.json
 • package.json webpack.config.js
 • package-lock.json package-lock.json
 • dist

  • package.json index.html
  • package.json main.js
  • package.json app.bundle.js
  • package.json print.bundle.js
 • src

  • package.json index.js
  • package.json my-test.js

Nội dung file webpack.config.js:

const path = require('path');

module.exports = {
 entry: {
 /*[name]: [path]*/
  app: './src/index.js',
  print: './src/my-test.js'
 },
 output: {
  filename: '[name].bundle.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
};
 • Thêm thư viện lodash vào 2 file /src/index.jsmy-test.js, mục đích tạo sự trùng lặp code giống nhau.

Chỉnh file /src/index.js

import _ from 'lodash';

function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'Hello World!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());

Chỉnh file /src/my-test.js

import _ from 'lodash';

function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'This content called from my-test.js!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
 • lodash là một thư viện hỗ trợ, dùng xử lý Javascript như Array, Object, Date, ..., nói chung thêm lodash vô mục đích để cho 2 file /src/index.jsmy-test.js chạy cùng thư viện giống nhau thôi ^^
 • Để chạy được lodash ta cần phải cài đặt, với lệnh sau:
npm install --save lodash

Kết quả

Webpack Code Splitting

 • Tiến hành chạy lệnh npm để thực thi nội dung trên:
npm run build

Kết quả

Webpack Code Splitting

 • Nhìn vào thư mục dist lúc này, sẽ thấy 2 file mới đã được tạo là app.bundle.jsprint.bundle.js.
 • Các bạn chú ý dung lượng 2 file bundle vừa tạo nhé, chút nữa chúng ta sẽ phân tích rõ vấn đề từ đây.
 • Bước chuẩn bị xong rồi đó, bắt đầu thôi.

Chuẩn bị

 • Để ngăn chặn những dòng code trùng lặp, Webpack đã cung cấp sẵn plugin SplitChunksPlugin, plugin này sẽ tự động tách những phần trùng lặp ra một file riêng (và còn nhiều tính năng khác nữa, tính sau đi nhe ^^).
 • Để thực hiện, ta thêm vào file webpack.config.js nội dung sau.
const path = require('path');

module.exports = {
 entry: {
 /*[name]: [path]*/
  app: './src/index.js',
  print: './src/my-test.js'
 },
 output: {
  filename: '[name].bundle.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 optimization: {
  splitChunks: {
   chunks: 'all'
  }
 }
};
 • Đoạn code trên sẽ gọi plugin, và thực hiện việc tách file, đồng thời tối ưu hóa các file được tách.
 • Tiến hành chạy lệnh npm để thực thi nội dung trên:
npm run build

Kết quả

Webpack Code Splitting

 • Nhìn vào kết quả trên, ta thấy dung lượng 2 file app.bundle.jsprint.bundle.js đã giảm đáng kể so với ban đầu, đồng thời trong thư mục dist xuất hiện một file mới vendors~app~print.bundle.js.
 • Điều này có nghĩa là Webpack đã tối ưu source code, dọn dẹp những nội dung code giống nhau (ở đây là thư viện lodash) vào một file riêng biệt vendors~app~print.bundle.js.
 • Cần thêm đường dẫn tới file script vừa tạo trong /dist/index.html để gọi được nội dung file mới tạo này:
<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Webpack - hocwebchuan</title>
 </head>
 <body>
  <script src="vendors~app~print.bundle.js"></script>
  <script src="app.bundle.js"></script>
  <script src="print.bundle.js"></script>
 </body>
</html>
 • Khi click chạy lại trang /dist/index.html, ta vẫn sẽ thấy nội dung không thay đổi so với trước.

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

Bài học Lệnh đã dùng
Cài đặt Webpack
cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli
Webpack bundle
npx webpack
Cấu hình Webpack
npx webpack --config webpack.config.js
npm run build
Webpack quản lý output
npm run build
Webpack code splitting
npm install --save lodash
npm run build
npm run build