Webpack React

 • Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một project React.js với Babel bằng cách dùng Webpack, tự động trích xuất file minify Javascript.

Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu, ta cần chuẩn bị các thao tác sau:

 • Trước tiên, nếu đang chạy mode Watch hoặc Dev Server, thì các bạn dùng npm run build để trả về mode ban đầu.
 • Xóa bớt các file không liên quan đi:
  • /dist/main.js
  • /dist/style.min.css
  • /src/style.scss
 • Tạo file index.js bên trong thư mục src
 • Chỉnh lại webpack.config.js về ban đầu, để khỏi bị phân tâm các config khác ^^ (giữ cũng được nhé).
 • Tạo trước file .babelrc tại cùng cấp thư mục với file webpack.config.js
 • Khi này ta có cấu trúc thư mục như sau:

Webpack-project

 • node_modules

  • ...
 • package.json package.json
 • package.json webpack.config.js
 • package-lock.json package-lock.json
 • dist

  • package.json index.html
 • src

  • package.json index.js
 • Các file lần lượt có nội dung sau:

Nội dung file /dist/index.html

Viết lại nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Output Management</title>
 </head>
 <body>
  <div id="root"></div>
  <section>
   <h2>Đây là Headline</h2>
   <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean massa dolor, auctor ac volutpat id, molestie et velit. Etiam lectus massa, fringilla non egestas a, tristique vel sapien. </p>
  </section>
  <script type="text/javascript" src="main.min.js"></script>
 </body>
</html>
 • <div id="root"></div> nội dung React sẽ load tới thành phần này.
 • main.min.js sau khi cài đặt và thực thi thành công, thì Webpack sẽ tạo một file main.min.js bên trong thư mục dist, chúng ta có thể tùy chỉnh thư mục và tên file này.

Nội dung file code React /src/index.js

Viết nội dung mẫu cho file /src/index.js như sau:

class App extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Hello React!</h1>;
 }
}
ReactDOM.render(<App />, document.getElementById("root"));

Nội dung file webpack.config.js

Dọn dẹp lại file cho gọn, tránh bị phân tâm sang mấy cấu hình khác.

const path = require('path');

module.exports = {
 entry: [
  
 ],
 module: {
  rules: [
   
  ]
 }
};

Nội dung file .babelrc

Có thể tạo file này bằng bất kỳ chương trình editor nào, tạo file mới (Ctrl + N), thêm nội dung bên dưới, xong save file với tên .babelrc là được, đây là file cấu hình, sau khi cài đặt @babel/preset-env sẽ cần tới, nó cho phép sử dụng Javascript mới nhất.

{'presets':['env', 'react']}
 • Thao tác chuẩn bị tạm ổn rồi, tiến hành thôi.

Cài đặt Babel và thiết lập để chạy project React.js

 • Ta sẽ lần lượt tiến hành các bước sau:
  • Cài đặt Babel (core, loader, preset-env, preset-react).
  • Cài đặt react và react-dom.
  • Chỉnh file config webpack.config.js.
  • Chạy lệnh thực thi nội dung trên npm run watch.

Cài đặt Babel

npm install --save-dev babel-loader@7 babel-core babel-preset-env babel-preset-react
 • Giải thích một chút về bộ cài đặt bên trên:
  • babel-loader@7: webpack helper giúp chuyển code dựa trên preset.
  • babel-core: là API, giúp chuyển code ES5+ thành phiên bản Javascript tương thích trong các trình duyệt hiện tại hoặc cũ hơn.
  • babel-preset-env: là một bộ cài đặt sẵn, cho phép sử dụng Javascript mới nhất, tùy chọn môi trường và tự động kích hoạt các plugin cần thiết cho môi trường đích cần hoạt động.
  • babel-preset-react: giúp chuyển JSX (cú pháp của React) thành javascript.

Chú ý ở chỗ babel-loader@7, trên mạng hầu hết các bài hướng dẫn cài babel-loader, khi này mặc định sẽ cài phiên bản mới nhất, hiện tại là babel-loader ver 8, sẽ không chạy được một vài config từ file .babelrc.

Kết quả

Webpack React.js

Cài đặt reactreact-dom

npm install --save react react-dom

Kết quả

Webpack React.js

Chỉnh file config webpack.config.js

const path = require('path');

module.exports = {
 devtool: 'inline-source-map',
 entry: [
  './src/index.js'
 ],
 output: {
  filename: 'main.min.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist/')
 },
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.js$/,
    exclude: /node_modules/,
    loader: 'babel-loader'
   }
  ]
 }
};
 • entry:['./src/index.js']: file nguồn chúng ta code React.
 • Nội dung phần output: trả về file đích, với tên và thư mục có thể tùy chỉnh được.
 • Nội dung phần rules: dùng để load babel.

Chạy lệnh thực thi nội dung

Để không phải chạy lệnh thực thi nhiều lần mỗi khi thay đổi file /src/index.js, ta sẽ sử dụng mode Watch cho tiện.

npm run watch
 • Kết quả ta sẽ thấy bên trong thư mục dist đã được tạo một file main.min.js với nội dung đã được minify.
!function(e){var t={};function n(r){if(t[r])return t[r].exports;var l=t[r]={i:r,l:!1,exports:{}};return...[DÀI LẮM @@]
 • Khi chạy trình duyệt file /dist/index.html ta sẽ thấy được nội dung như sau:

Hello React!

Đây là Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean massa dolor, auctor ac volutpat id, molestie et velit. Etiam lectus massa, fringilla non egestas a, tristique vel sapien.

 • Vậy là ta đã tạo được project React.js bằng Webpack, từ giờ các bạn chỉ cần thay đổi nội dung file /src/ract.js và save lại, thì file /dist/main.min.js sẽ được tự động cập nhật (nhớ bật mode Watch ^^).

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

Bài học Lệnh đã dùng
Cài đặt Webpack
cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli
Webpack bundle
npx webpack
Cấu hình Webpack
npx webpack --config webpack.config.js
npm run build
Webpack quản lý output
npm run build
Webpack code splitting
npm install --save lodash
npm run build
npm run build
Cài đặt và setting HtmlWebpackPlugin
npm install --save-dev html-webpack-plugin
npm run build
Cài đặt và setting CleanWebpackPlugin
npm install --save-dev clean-webpack-plugin
npm run build
Webpack Cache
npm run build
npm run build
Webpack gom chung các file javascript
npm run build
Webpack source map
npm run build
npm run build
Webpack css loader
npm install --save-dev style-loader css-loader
npm run build
Webpack minify CSS - OptimizeCSSAssetsPlugin
npm install --save-dev mini-css-extract-plugin
npm install --save-dev optimize-css-assets-webpack-plugin
npm run build
npm run build
Webpack minify Javascript - TerserJSPlugin
npm install --save-dev mini-css-extract-plugin
npm install --save-dev terser-webpack-plugin
npm run build
Webpack watch mode
npm run watch
Webpack dev server
npm install --save-dev webpack-dev-server
npm start
Webpack với SCSS
npm install --save-dev sass-loader node-sass webpack 
npm run watch
Webpack với React.js
npm install --save-dev babel-loader@7 babel-core babel-preset-env babel-preset-react
npm install --save react react-dom
npm run watch