Webpack watch mode

Webpack watch mode

 • Watch mode là cách thiết lập file package.json sao cho có thể tự động build nếu có thay đổi các file Javascript, CSS, SCSS, ... thay vì mỗi lần như vậy cần phải chạy lại lệnh npm run build.
 • Ta có thể kích hoạt tính năng watch mode bằng cách chỉnh lại file package.json như sau:
{
 "name": "Webpack-project",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "watch": "webpack --watch",
  "build": "webpack"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
  "clean-webpack-plugin": "^3.0.0",
  "css-loader": "^3.2.0",
  "html-webpack-plugin": "^3.2.0",
  "mini-css-extract-plugin": "^0.8.0",
  "optimize-css-assets-webpack-plugin": "^5.0.3",
  "style-loader": "^1.0.0",
  "terser-webpack-plugin": "^2.1.0",
  "webpack": "^4.40.2",
  "webpack-cli": "^3.3.9"
 }
}
 • Thay vì chạy lệnh npm run build ta chỉ cần chạy lệnh npm run watch một lần duy nhất:
npm run watch
Kết quả

Webpack watch mode

 • Thử thay đổi nội dung file /src/index.js như sau:
import './style.css';
import './index.css';
import './my-test.js';
function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'I can do it!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
 • Từ giờ, nếu có thay đổi các file CSS, Javascript, ... ta chỉ cần reload lại trang /dist/index.html mà không cần chạy lại lệnh npm run build.
 • Ta thấy sau khi chạy npm run watch thì mode này sẽ được giữ, tiện cho việc thay đổi các file CSS, Javascript, ...
 • Để kết thúc mode này, ta dùng Ctrl + C, gõ y, enter là được.

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

Bài học Lệnh đã dùng
Cài đặt Webpack
cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli
Webpack bundle
npx webpack
Cấu hình Webpack
npx webpack --config webpack.config.js
npm run build
Webpack quản lý output
npm run build
Webpack code splitting
npm install --save lodash
npm run build
npm run build
Cài đặt và setting HtmlWebpackPlugin
npm install --save-dev html-webpack-plugin
npm run build
Cài đặt và setting CleanWebpackPlugin
npm install --save-dev clean-webpack-plugin
npm run build
Webpack Cache
npm run build
npm run build
Webpack gom chung các file javascript
npm run build
Webpack source map
npm run build
npm run build
Webpack css loader
npm install --save-dev style-loader css-loader
npm run build
Webpack minify CSS - OptimizeCSSAssetsPlugin
npm install --save-dev mini-css-extract-plugin
npm install --save-dev optimize-css-assets-webpack-plugin
npm run build
npm run build
Webpack minify Javascript - TerserJSPlugin
npm install --save-dev mini-css-extract-plugin
npm install --save-dev terser-webpack-plugin
npm run build
Webpack watch mode
npm run watch