Wordpress screen

  • Bài học này giới thiệu các bạn về giao diện Wordpress Admin và User.

Wordpress Admin

  • Wordpress Admin là nơi dành cho quản trị trang web, ở màn hình này, bạn có thể quản lý tất cả tính năng liên quan trang web như: đăng bài, tạo trang mới, kiểm soát chỉnh sửa bình luận, quản lý user, phân quyền cho user có thể xem hoặc chỉnh sửa hoặc được quyền xóa user khác,...
  • Để vào màn hình quản lý Admin bạn cần đăng nhập tại http://localhost:83/wp-admin/, giao diện màn hình như sau:

Wordpress Admin

  • Những tính năng liên quan sẽ được giới thiệu ở các bài học sau.

Wordpress User

  • Wordpress User đây chính là trang web hiển thị cho người dùng, nội dung bài đăng, bình luận, ... nếu được Admin cho phép thì nội dung sẽ hiển thị tại những trang này.
  • Giao diện này có thể thay đổi theo ý bạn muốn từ màn hình Admin, sẽ được hướng dẫn sau.
  • Để vào giao diện người dùng, bạn chỉ cần chạy http://localhost:83, màn hình như sau:

Wordpress User

  • Bài học tiếp theo sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn tạo một tin đăng.