Border radius với block list phần 2

Trở về

 • 2,414

Kỹ thuật cho các dạng này là chúng ta cứ việc layout block list như bình thường, sau đó chỉ cần add thêm thuộc tính border-radius cho thành phần bên ngoài là được.

border-radius cho danh sách khối sử dụng float phần 02

border-radius cho danh sách khối sử dụng float, kết hợp với bộ chọn vị trí :nth-child(3n), với cách sử dụng này chúng ta không cần đặt class để phục hồi margin-right cho thành phần cuối mỗi hàng.

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Học Web Chuẩn</title>
<style>
* { /* reset lại margin và padding cho các tag */
  margin: 0;
  padding: 0;
}
img { vertical-align: bottom; }
/* cho tag bao ngoài có chiều rộng cụ thể */
.blockList {
  list-style: none; /* bỏ style cho danh sách */
  zoom: 1; /* clearfix sử dụng cho <ul> */
}
.blockList li {
  border: 1px solid #ccc;
  -moz-border-radius: 4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  -ms-border-radius: 4px;
  -o-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
  float: left;
  margin: 0 10px 10px 0;
  padding: 4px;
  width: 196px;
  zoom: 1; /* clearfix sử dụng cho <li> */
}
.blockList li:nth-child(3n) {
  margin-right: 0;
}
.blockList:after { /* clearfix sử dụng cho <ul> */
  clear: both;
  content: ".";
  display: block;
  height: 0;
  line-height: 0;
  visibility: hidden;
}
.blockList li div {
  padding: 5px;
}
.blockList li a {
  background: url(https://hocwebchuan.com/images/chuyende/ico_arrow12.gif) no-repeat 0 center;
  padding-left: 10px;
  color: #b31c1c;
  text-decoration: none;
}
.blockList li a:hover {
  text-decoration: underline;
}
.blockList li p {
  text-align: justify;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="wrapper">
<ul class="blockList">
<li>
  <p class="image"><img src="https://hocwebchuan.com/images/chuyende/img_hwc196x100.gif" alt="Học Web Chuẩn" /></p>
  <div>
    <h3><a href="http://hocwebchuan.com">Tiêu đề 01</a></h3>
    <p class="text">Nội dung của block list, nội dung này sẽ xuống hàng khi gặp giới hạn chiều rộng của thẻ bao ngoài.</p>
  </div>
</li>

<li>
  <p class="image"><img src="https://hocwebchuan.com/images/chuyende/img_hwc196x100.gif" alt="Học Web Chuẩn" /></p>
  <div>
    <h3><a href="http://hocwebchuan.com">Tiêu đề 02</a></h3>
    <p class="text">Nội dung của block list, nội dung này sẽ xuống hàng khi gặp giới hạn chiều rộng của thẻ bao ngoài.</p>
  </div>
</li>

<li>
  <p class="image"><img src="https://hocwebchuan.com/images/chuyende/img_hwc196x100.gif" alt="Học Web Chuẩn" /></p>
  <div>
    <h3><a href="http://hocwebchuan.com">Tiêu đề 03</a></h3>
    <p class="text">Nội dung của block list, nội dung này sẽ xuống hàng khi gặp giới hạn chiều rộng của thẻ bao ngoài.</p>
  </div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

 

Download file để thực hành

Sử dụng phần trăm (%) cho chiều rộng các mục.

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Học Web Chuẩn</title>
<style>
* { /* reset lại margin và padding cho các tag */
  margin: 0;
  padding: 0;
}
img { vertical-align: bottom; }
/* cho tag bao ngoài có chiều rộng cụ thể */
.blockList {
  list-style: none; /* bỏ style cho danh sách */
  zoom: 1; /* clearfix sử dụng cho <ul> */
}
.blockList li {
  border: 1px solid #ccc;
  -moz-border-radius: 4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  -ms-border-radius: 4px;
  -o-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
  float: left;
  margin: 0 10px 10px 0;
  padding: 4px;
  width: 30%;
  zoom: 1; /* clearfix sử dụng cho <li> */
}
.blockList li:nth-child(3n) {
  margin-right: 0;
}
.blockList:after { /* clearfix sử dụng cho <ul> */
  clear: both;
  content: ".";
  display: block;
  height: 0;
  line-height: 0;
  visibility: hidden;
}
.blockList li p.image {
  text-align: center;
}
.blockList li div {
  padding: 5px;
}
.blockList li a {
  background: url(https://hocwebchuan.com/images/chuyende/ico_arrow12.gif) no-repeat 0 center;
  padding-left: 10px;
  color: #b31c1c;
  text-decoration: none;
}
.blockList li a:hover {
  text-decoration: underline;
}
.blockList li div p {
  text-align: justify;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="wrapper">
<ul class="blockList">
<li>
  <p class="image"><img src="https://hocwebchuan.com/images/chuyende/img_hwc196x100.gif" alt="Học Web Chuẩn" /></p>
  <div>
    <h3><a href="http://hocwebchuan.com">Tiêu đề 01</a></h3>
    <p class="text">Nội dung của block list, nội dung này sẽ xuống hàng khi gặp giới hạn chiều rộng của thẻ bao ngoài.</p>
  </div>
</li>

<li>
  <p class="image"><img src="https://hocwebchuan.com/images/chuyende/img_hwc196x100.gif" alt="Học Web Chuẩn" /></p>
  <div>
    <h3><a href="http://hocwebchuan.com">Tiêu đề 02</a></h3>
    <p class="text">Nội dung của block list, nội dung này sẽ xuống hàng khi gặp giới hạn chiều rộng của thẻ bao ngoài.</p>
  </div>
</li>

<li>
  <p class="image"><img src="https://hocwebchuan.com/images/chuyende/img_hwc196x100.gif" alt="Học Web Chuẩn" /></p>
  <div>
    <h3><a href="http://hocwebchuan.com">Tiêu đề 03</a></h3>
    <p class="text">Nội dung của block list, nội dung này sẽ xuống hàng khi gặp giới hạn chiều rộng của thẻ bao ngoài.</p>
  </div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.