Box-shadow cho hình tròn

Trở về

 • 4,877

Sử dụng box-shadow cho thành phần hình tròn sẽ giúp cho thành phần đẹp hơn, chúng ta có thể chọn shadow ngoài hay trong bằng cách thêm giá trị inset.

Trình duyệt – hệ điều hành hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản với mức tối thiểu được hỗ trợ:

Trình duyệt

 • Internet Explorer9
 • Firefox4
 • Opera10.5
 • Google Chrome10
 • Safari5.1

Hệ điều hành Smartphone – Tablets

 • IOS3.2
 • Android2.1
 • Window phone7.5

box-shadow một số định dạng thường dùng phần 02

 • Sử dụng box-shadow kết hợp với border-radius tạo định dạng thường gặp trong các banner hay các tiêu đề dạng hình tròn.
 • Tham khảo thêm box-shadow

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Học Web Chuẩn</title>
<style>
* { /* reset lại margin và padding cho các tag */
  margin: 0;
  padding: 0;
}
p {
  border: 5px solid #699dfb;
  -moz-border-radius: 50px;
  -webkit-border-radius: 50px;
  -ms-border-radius: 50px;
  -o-border-radius: 50px;
  border-radius: 50px;
  /* box-shadow: ngang dọc độ-tràn-màu khoảng-cách mã-màu; */
  -moz-box-shadow: 0px 0px 3px 2px #999;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 3px 2px #999;
  box-shadow: 0px 0px 3px 2px #999;
  display: inline-block;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  height: 90px;
  line-height: 90px;
  margin: 20px;
  text-align: center;
  width: 90px;
}
.html {
  border-color: #699dfb;
  color: #699dfb;
}
.css {
  border-color: #edef38;
  color: #edef38;
}
.jquery {
  border-color: #ef5f38;
  color: #ef5f38;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="html">HTML</p>
<p class="css">CSS</p>
<p class="jquery">JQUERY</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

 

Download file để thực hành

box-shadow sử dụng inset

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Học Web Chuẩn</title>
<style>
* { /* reset lại margin và padding cho các tag */
  margin: 0;
  padding: 0;
}
p {
  border: 5px solid #699dfb;
  -moz-border-radius: 50px;
  -webkit-border-radius: 50px;
  -ms-border-radius: 50px;
  -o-border-radius: 50px;
  border-radius: 50px;
  /* box-shadow: ngang dọc độ-tràn-màu khoảng-cách mã-màu; */
  -moz-box-shadow: 0px 0px 3px 2px #999 inset;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 3px 2px #999 inset;
  box-shadow: 0px 0px 3px 2px #999 inset;
  display: inline-block;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  height: 90px;
  line-height: 90px;
  margin: 20px;
  text-align: center;
  width: 90px;
}
.html {
  border-color: #699dfb;
  color: #699dfb;
}
.css {
  border-color: #edef38;
  color: #edef38;
}
.jquery {
  border-color: #ef5f38;
  color: #ef5f38;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="html">HTML</p>
<p class="css">CSS</p>
<p class="jquery">JQUERY</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.