PIE – Box shadow

Trở về

 • 2,724

Tương tự như border-radius và background-gradient, box-shadow cũng được Pie hỗ trợ dành riêng cho các trình duyệt IE6,7,8.

PIE: border-radius, box-shadow, background gradient

box-shadow là một thuộc tính của CSS3, thuộc tính này không được hỗ trợ trong các trình duyệt IE6,7,8.
Sử dụng PIE, ta có thể tạo box-shadow cho các trình duyệt IE có phiên bản thấp.

Trình duyệt

 • Internet Explorer6
 • Internet Explorer7
 • Internet Explorer8
 • Internet Explorer9

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Học Web Chuẩn</title>
<script src="https://hocwebchuan.com/example/js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<!--[if lte IE 10]><script src="https://hocwebchuan.com/example/js/pie.js" type="text/javascript"></script><![endif]-->
<style>
* { /* reset lại margin và padding cho các tag */
  margin: 0;
  padding: 0;
}
p {
  background-color:#F7F7F7;
  height:150px;
  width:250px;
  margin:10px;
  padding:10px;
  -webkit-box-shadow: #CCC 0 0 10px;
  -moz-box-shadow: #CCC 0 0 10px;
  box-shadow: #CCC 0 0 10px;
  behavior: url(https://hocwebchuan.com/example/js/pie.htc);
}
.piecss3 {
  position: relative;
  z-index: 10;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="piecss3">CSS3 box-shadow<br />
PIE - IE6,7,8,9</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click để xem demo.

Download file để thực hành

Tham khảo thêm tại: CSS3 PIE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.