Phần đầu trang web : header

Phần đầu: header

header

Phân tích ta sẽ thấy phần header này gồm có 2 phần:

header

 • Phần bên trái:

  ta tạm gọi là hLeft (header left), phần này chứa logo và domain trang web

  • Logo sử dụng image nên ta dùng thẻ <img />, nhưng do logo là phần quan trọng nhất của trang, nên ta sử dụng thẻ <h1> bao ngoài thẻ <img />.
  • Domain ta thấy cần bao bên ngoài bằng thẻ <p> là được.

<h1><img src="images/img_logo.gif" alt="" /></h1>
<p>www.hocwebchuan.com</p>

 • Phần bên phải: ta tạm gọi là hRight (header right), phần này chứa 2 button và một danh sách chứa link

  • 2 button này có thể coi như một danh sách không có thứ tự do đó ta có thể sử dụng thẻ <ul><li>.
  • Danh sách chứa link cũng thuộc dạng danh sách không có thứ tự vì vậy ta cũng có thể sử dụng thẻ <ul><li>.

<ul>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name01.gif" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name02.gif" alt="" /></a></li>
</ul>

<ul>
<li><a href="#"link 01</a></li>
<li><a href="#"link 02</a></li>
<li><a href="#"link 03</a></li>
<li><a href="#"link 04</a></li>
</ul>

Để tiện cho việc điều khiển các thẻ, ta sử dụng 2 thẻ <div> bao bên ngoài phần bên trái và bên phải, vậy phần header ta có thể code như sau:

<div id="header">
<div class="hLeft">
<h1><img src="images/img_logo.gif" alt="" /></h1>
<p>www.hocwebchuan.com</p>
<!-- / class hLeft --></div>

<div class="hRight">
<ul>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name01.gif" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name02.gif" alt="" /></a></li>
</ul>

<ul>
<li><a href="#">link 01</a></li>
<li><a href="#">link 02</a></li>
<li><a href="#">link 03</a></li>
<li><a href="#">link 04</a></li>
</ul>
<!-- / class hRight --></div>
<!-- / id header --></div>

Kết nối phần header này vào phần cấu trúc cơ bản ta có được cấu trúc sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<div id="layout">
<div id="header">
<div class="hLeft">
<h1><img src="images/img_logo.gif" alt="" /></h1>
<p>www.hocwebchuan.com</p>
<!-- / class hLeft --></div>

<div class="hRight">
<ul>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name01.gif" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name02.gif" alt="" /></a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="#">link 01</a></li>
<li><a href="#">link 02</a></li>
<li><a href="#">link 03</a></li>
<li><a href="#">link 04</a></li>
</ul>
<!-- / class hRight --></div>

<!-- / id header --></div>

<div id="gNav">
Viết nội dung phần global navigation ở đây
<!-- / id gNav --></div>

<div id="pageBody">
<div id="content">
Viết nội dung phần content ở đây
<!-- / id content --></div>

<div id="sidebar">
Viết nội dung phần sidebar ở đây
<!-- / id sidebar --></div>
<!-- / id pageBody --></div>

<div id="footer">
Viết nội dung phần footer ở đây
<!-- / id footer --></div>
<!-- / id layout --></div>
</body>
</html>

Vậy là ta đã hoàn thành xong phần header, click để xem trình duyệt chạy như thế nào.