Phần liên kết toàn cục global : navigation

Phần liên kết toàn cục: global navigation

Global navigation

Phân tích phần global navigation này ta thấy nó có dạng là một danh sách, vậy ta chỉ cần sử dụng thẻ <ul> và <li> là có thể hoàn thành được nội dung này:

<ul>
<li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
<li><a href="#">GIỚI THIỆU</a></li>
<li><a href="#">SẢN PHẨM</a></li>
<li><a href="#">DỊCH VỤ</a></li>
<li><a href="#">LIÊN HỆ</a></li>
</ul>

Kết nối phần global navigation này vào phần cấu trúc cơ bản ta có được cấu trúc sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<div id="layout">
<div id="header">
<div class="hLeft">
<h1><img src="images/img_logo.gif" alt="" /></h1>
<p>www.hocwebchuan.com</p>
<!-- / class hLeft --></div>

<div class="hRight">
<ul>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name01.gif" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name02.gif" alt="" /></a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="#">link 01</a></li>
<li><a href="#">link 02</a></li>
<li><a href="#">link 03</a></li>
<li><a href="#">link 04</a></li>
</ul>
<!-- / class hRight --></div>
<!-- / id header --></div>

<div id="gNav">
<ul>
<li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
<li><a href="#">GIỚI THIỆU</a></li>
<li><a href="#">SẢN PHẨM</a></li>
<li><a href="#">DỊCH VỤ</a></li>
<li><a href="#">LIÊN HỆ</a></li>
</ul>
<!-- / id gNav --></div>


<div id="pageBody">
<div id="content">
Viết nội dung phần content ở đây
<!-- / id content --></div>

<div id="sidebar">
Viết nội dung phần sidebar ở đây
<!-- / id sidebar --></div>
<!-- / id pageBody --></div>

<div id="footer">
Viết nội dung phần footer ở đây
<!-- / id footer --></div>
<!-- / id layout --></div>
</body>
</html>

Vậy là ta đã hoàn thành xong phần liên kết toàn cục global navigation, click để xem trình duyệt chạy như thế nào.