Phần nội dung chính : content

Phần nội dung chính : content

Content

Nhìn vào cấu trúc phần content ở trên, ta thấy nội dung gồm 3 phần: phần "Sản phẩm mới", phần "Tin tức" và phần banner.

 • Phần "Sản phẩm mới", ta phân tích:

  Content

  • Phần tiêu đề "Sản phẩm mới" ta sử dụng <h2> (vì <h1> đã sử dụng cho logo trong phần header).
  • Đối với hình lớn, ta sử dụng thẻ <p>.
  • Phần nội dung bên phải, ta sử dụng thẻ <div> bao bên ngoài để tiện điều khiển, bên trong ta thấy nội dung có một tiêu đề ta sử dụng thẻ <h3> và đoạn text giới thiệu ta sử dụng thẻ <p>.
  • Phần còn lại là danh sách hình nhỏ, ta sử dụng thẻ danh sách <ul><li>
  • Để phân biệt phần sản phẩm mới và danh sách những sản phẩm khác, ta sử dụng thẻ <div> nhóm phần sản phẩm mới lại.

Theo phân tích trên, ta có đoạn code html như sau:

<h2>Sản phẩm mới</h2>
<div class="newProduct">
<p><img src="images/img_products_new01.jpg" alt="" /></p>
<div>
<h3>Tên sản phẩm</h3>
<p>Text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm.</p>
</div>
<!-- / class newProduct --></div>

<ul>
<li><a href="#"><img src="images/img_products01.jpg" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/img_products02.jpg" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/img_products03.jpg" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/img_products04.jpg" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/img_products05.jpg" alt="" /></a></li>
</ul>

 • Phần "Tin tức", ta phân tích:

  Content

  • Phần tiêu đề "Tin tức" vì cùng cấp với tiêu đề "Sản phẩm mới" nên ta tiếp tục sử dụng <h2>.
  • Phần bên dưới có dạng danh sách có nội dung và các mục, do đó ta sử dụng bộ 3 thẻ <dl>, <dt>, <dd>.

Theo phân tích trên, ta có đoạn code html như sau:

<h2>Tin tức</h2>
<dl class="news">
<dt>07/05/2012</dt>
<dd><a href="#">Tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới.</a></dd>

<dt>07/05/2012</dt>
<dd><a href="#">Tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới.</a></dd>

<dt>07/05/2012</dt>
<dd><a href="#">Tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới.</a></dd>
</dl>

 • Phần banner:

  Content

  • Phần banner này ta thấy chỉ là một tấm hình, do đó chỉ cần sử dụng thẻ <p> chứa thẻ <img /> là đủ, tất nhiên phải có thẻ <a> để tạo liên kết:

<p><a href="#"><img src="images/bnr_name01.gif" alt="" /></p>

Kết nối phần "Sản phẩm mới", phần "Tin tức" và phần"banner" vào phần cấu trúc cơ bản ta có được cấu trúc sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<div id="layout">
<div id="header">
<div class="hLeft">
<h1><img src="images/img_logo.gif" alt="" /></h1>
<p>www.hocwebchuan.com</p>
<!-- / class hLeft --></div>

<div class="hRight">
<ul>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name01.gif" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/btn_name02.gif" alt="" /></a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="#">link 01</a></li>
<li><a href="#">link 02</a></li>
<li><a href="#">link 03</a></li>
<li><a href="#">link 04</a></li>
</ul>
<!-- / class hRight --></div>
<!-- / id header --></div>

<div id="gNav">
<ul>
<li><a href="#">TRANG CHỦ</a></li>
<li><a href="#">GIỚI THIỆU</a></li>
<li><a href="#">SẢN PHẨM</a></li>
<li><a href="#">DỊCH VỤ</a></li>
<li><a href="#">LIÊN HỆ</a></li>
</ul>
<!-- / id gNav --></div>

<div id="pageBody">
<div id="content">
<h2>Sản phẩm mới</h2>
<div class="newProduct">
<p><img src="images/img_products_new01.jpg" alt="" /></p>
<div>
<h3>Tên sản phẩm</h3>
<p>Text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm text giới thiệu sản phẩm.</p>
</div>
<!-- / class newProduct --></div>

<ul>
<li><a href="#"><img src="images/img_products01.jpg" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/img_products02.jpg" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/img_products03.jpg" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/img_products04.jpg" alt="" /></a></li>
<li><a href="#"><img src="images/img_products05.jpg" alt="" /></a></li>
</ul>

<h2>Tin tức</h2>
<dl class="news">
<dt>07/05/2012</dt>
<dd><a href="#">Tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới.</a></dd>

<dt>07/05/2012</dt>
<dd><a href="#">Tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới.</a></dd>

<dt>07/05/2012</dt>
<dd><a href="#">Tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới tin mới.</a></dd>
</dl>

<p><a href="#"><img src="images/bnr_name01.gif" alt="" /></a></p>
<!-- / id content --></div>


<div id="sidebar">
Viết nội dung phần sidebar ở đây
<!-- / id sidebar --></div>
<!-- / id pageBody --></div>

<div id="footer">
Viết nội dung phần footer ở đây
<!-- / id footer --></div>
<!-- / id layout --></div>
</body>
</html>

Vậy là ta đã hoàn thành xong phần nội dung chính, click để xem trình duyệt chạy như thế nào.