Thuộc tính font-size-adjust

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính font-size-adjust trong css3 dùng để định dạng điều chỉnh cho font chữ, độ lớn của chữ được thể hiện bởi phép nhân.

Thuộc tính của font-size-adjust trong css3:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
font-size-adjust số font-size-adjust: 1.5; Giá trị điều chỉnh cho font chữ, độ lớn của chữ được thể hiện bởi phép nhân.
none font-size-adjust: none; Không sử dụng điều chỉnh font chữ.
inherit font-size-adjust: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>font adjust</p>
<p class="adjust01">font adjust 0.5</p>
<p class="adjust02">font adjust 1.5</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

font adjust

font adjust 0.5

font adjust 1.5

CSS viết:

p.adjust01 {
    font-size-adjust: 1;
}

p.adjust02 {
    font-size-adjust: 1.5;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

font adjust

font adjust 0.5

font adjust 1.5

Trình duyệt và hệ điều hành hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt và hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ cho thuộc tính font-size-adjust:

  Trình duyệt PC Smartphone - Tablets
Internet Explorer Firefox Opera Chrome Safari IOS Android Window phone
animation X 12 X X X X X X