Blade include

Chuẩn bị cần cho Blade include

 • Include nội dung khác vào template, VD như header, footer, sidebar, ...
 • Bài này sẽ thực hiện tiếp theo từ phần Views - Tạo Blade template, nên nếu cần thì các bạn xem lại bài học trước nhé.
 • Thực hiện include các header.blade.php, footer.blade.php vào trong tpl_default.blade.php như sau:

tpl_default.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tiêu đề trang</title>
  <link rel="stylesheet" href="đường_dẫn_tới_file_css" media="all">
  @yield('css')
</head>

<body id="{{$pageId}}">
@include('includes.header')

<h2>Tiêu đề từ template</h2>
@yield('content')
<script src="đường_dẫn_tới_file_js"></script>

@include('includes.footer')

@yield('js')
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt

Đây là nội dung header

Tiêu đề từ template

Tin trong ngày

Nội dung siêu ngắn cho tin tức mới đây!!!

Đây là nội dung footer
 • Nếu xem source (CTRL + U) lúc này thì bạn sẽ thấy nội dung như sau:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tiêu đề trang</title>
  <link rel="stylesheet" href="đường_dẫn_tới_file_css" media="all">
  <link rel="stylesheet" href="đường_dẫn_tới_file_news.css" media="all">
</head>

<body id="news">
<header>
  Đây là nội dung header
</header>

<h2>Tiêu đề từ template</h2>
<div class="news">
  <h3>Tin trong ngày</h3>
  <p>Nội dung siêu ngắn cho tin tức mới đây!!!</p>
</div>

<footer>
  Đây là nội dung footer
</footer>

<script src="đường_dẫn_tới_file_js"></script>
<script src="đường_dẫn_tới_file_news.js"></script>
</body>
</html>
 • Việc include đơn giản vậy thôi.
 • Tới đây thì tạm xong cơ bản về phần Blade, giúp các bạn biết cách dựng một template bằng cách sử dụng blade là như thế nào, muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì các bạn có thể tìm hiểu trực tiếp từ trang chính của Laravel nhé.