Migration là gì?

 • Migration là một công cụ rất hay của Laravel, cho phép tạo các bảng, các cột cơ sở dữ liệu (Database) bằng các dòng lệnh PHP, ngoài ra có thể dễ dàng cập nhật nội dung các bảng, các cột đã tồn tại.
 • Migration giúp cho việc đồng bộ Database giữa các môi trường khá thuận lợi, thay vì muốn thêm một bảng hay một cột trong các môi trường, thì ta phải làm thủ công từng môi trường, thì với Migration bạn chỉ cần thực hiện bằng dòng lệnh đơn giản.
 • Điểm tốt của Migration là làm việc được với nhiều cơ sở dữ liệu như: MySQL, SQL Server, PostgresSQL, ...

Tạo dữ liệu với Migration

 • Migration được đặt bên trong thư mục /database/migrations/.
 • Để Migration hoạt động, chúng ta cần kết nối với cơ sở dữ liệu, nếu chưa biết cách kết nối thì bạn xem phần Kết nối database.
 • Thao tác với Migration, trước tiên, mở cửa sổ lệnh cmd, di chuyển tới thư mục myproject bằng lệnh:
cd C:\xampp\htdocs\myproject\

Tạo một Migration

 • Tạo Migration bằng lệnh Artisan:
php artisan make:migration create_news_table
 • php artisan - Công cụ hỗ trợ viết command line tích hợp sẵn trong Laravel, sẽ còn gặp lại nhiều.
 • make:migration - Lệnh tạo Migration.
 • create_news_table - Tên Migration do mình tự đặt.

Dòng lệnh trên thực thi sẽ cho ta kết quả sau:

Tạo một Migration

 • Sau khi thực thi lệnh, chúng ta sẽ nhận được thông báo file Migration đã được tạo "Created Migration: 2019_03_01_031800_create_news_table".
 • File Migration vừa tạo sẽ được lưu tại thư mục /database/migrations/, có nội dung như sau:
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateNewsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('news', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('news');
  }
}
 • use Illuminate\Support\Facades\Schema; use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; use Illuminate\Database\Migrations\Migration; là các khai báo sử dụng cần cho thao tác Migration.
 • Chúng ta cần quan tâm là 2 function up()down():

  • public function up() dùng để thêm, bớt, thay đổi, ... nội dung bảng cơ sở dữ liệu - để thực thi ta cần sử dụng lệnh php artisan migrate
  • public function down() dùng phục hồi hay xóa bảng, ... - để thực thi ta cần sử dụng lệnh php artisan migrate:rollback

Với nội dung trên, ta đã có thể tạo bảng news với 1 cột là id, để có thể nhiều cột hơn ta thêm trực tiếp vào bên trong function up():

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateNewsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('news', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('headline');
      $table->string('email');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('news');
  }
}
 • Nếu kiểm tra trong phpMyAdmin ngay lúc này thì bạn sẽ thấy chưa có table nào được tạo.
 • Để cập nhật thông tin vào Database thì ta cần thực thi lệnh php artisan migrate
php artisan migrate
 • Khi chạy lệnh trên, nếu kết quả xuất hiện thông báo sau là thành công:

Tạo một Migration

 • Lúc này đã có 4 bảng được tạo trong Database myproject:

  Tạo một Migration

  • migrations: chứa dữ liệu của Migration, lưu trữ thông tin các bảng dữ liệu được tạo trong Migration.
  • news: đây là bảng chúng ta đã tạo.
  • password_resets: bảng reset password có sẵn trong thư mục /database/migrations/, đây là table tồn tại sẵn của Laravel
  • users: bảng user có sẵn trong thư mục /database/migrations/, đây là table tồn tại sẵn của Laravel
 • Table news khi này sẽ có cột với dữ liệu rỗng như sau:

Tạo một Migration

Xử lý lỗi khi chạy lệnh Migration

 • Nếu gặp lỗi sau khi chạy lệnh php artisan migrate thì nguyên nhân có thể là phiên bản MySQL của bạn thấp hơn yêu cầu, để chỉnh lỗi, bạn mở file /app/Providers/AppServiceProvider.php thêm các lệnh như bên dưới:
<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    Schema::defaultStringLength(191);
  }

  /**
   * Register any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }
}
 • Đồng thời vô phpMyAdmin xóa (Drop) những bảng vừa tạo để tránh gặp lỗi thông báo "bảng đã tồn tại"
 • Sau đó chạy lại lệnh Migration:
php artisan migrate