View database

View database

 • Bài học trước chúng ta đã biết cách tạo một trang nhập dữ liệu như thế nào rồi, bài này sẽ giúp chúng ta xem (view) dữ liệu.
 • Có 2 dạng xem dữ liệu:

  • Xem dạng danh sách tất cả dữ liệu - trang view list.
  • Xem chi tiết một dữ liệu nào đó - trang detail (đề cập ở bài sau).
 • Giả sử sau khi nhập dữ liệu, ta được bảng dữ liệu như sau (bảng này được tạo bằng Seeder):

Laravel view data list

Chuẩn bị

 • Để tạo được trang hiển thị danh sách dữ liệu ta làm các thao tác sau:

  • Tạo view cho trang danh sách dữ liệu (thường là trang index) news.blade.php, và đặt trong thư mục /resources/views/admin/
  • Tạo một controller điều khiển các hoạt động của trang news (đã tạo ở bài insert database), bao gồm: view, insert, update, delete.
  • Route điều khiển hiển thị của trang danh sách dữ liệu news.blade.php.

Các file xử lý sẽ thuộc cấu trúc sau:

myproject

Tạo trang insert dữ liệu /resources/views/admin/news.blade.php

Vào thư mục /resources/views/admin/ tạo file PHP news.blade.php bình thường với nội dung sau:

<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Title</th>
      <th>Email</th>
      <th>Tools</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td>Edit | Delete</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

Thêm nội dung Controller

Thêm nội dung cho function index() của Controller AdminNewsController để gọi trang view xem danh sách:

<?php

  namespace App\Http\Controllers\Admin;

  use App\News;
  use Illuminate\Http\Request;
  use App\Http\Controllers\Controller;

  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    return view('/admin/news');
  }
 • Nội dung trên chỉ đơn giản là gọi trang view /admin/news

Thêm nội dung Route

Ta thêm vào Route /routes/web.php nội dung sau:

Route::get('/admin/news', 'Admin\AdminNewsController@index');
 • /admin/news: đường dẫn tới trang xem danh sách dữ liệu.
 • Admin\AdminNewsController: thư mục Admin chứa Controller AdminNewsController.
 • index: Đây là function index() trong Controller AdminNewsController viết bên trên.

Hiển thị trang view xem danh sách dữ liệu:

Gõ đường dẫn http://localhost:82/admin/news lên trình duyệt, ta sẽ xem được nội dung sau:

Laravel Insert

Tiến hành lấy dữ liệu và hiển thị ra view

 • Để lấy dữ liệu từ database, ta cần xử lý từ Controller.
 • Viết lại function index từ Controller /app/Http/Controllers/Admin/AdminNewsController.php:
<?php

  namespace App\Http\Controllers\Admin;

  use App\News;
  use Illuminate\Http\Request;
  use App\Http\Controllers\Controller;
  use Illuminate\Support\Facades\DB;
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    $news = DB::table('news')->select('*');
    $news = $news->get();

    $pageName = 'Tên Trang - News';

    return view('/admin/news', compact('news', 'pageName'));
  }
 • use Illuminate\Support\Facades\DB;: Khai báo DB Facades để xử lý dữ liệu.
 • $news = DB::table('news')->select('*');: truy vấn dữ liệu từ bảng news trong database.
 • $news = $news->get();: lấy dữ liệu và gán cho biến $news.
 • $pageName = 'Tên Trang: News';: tạo thêm cho tên trang thôi, không quan trọng trong bài này.
 • return view('/admin/news', compact('news', 'pageName'));: lấy dữ liệu kết hợp của $news và $pageName, trả kết quả về view /admin/news

Hiển thị dữ liệu ra trang view

Dữ liệu đã lấy rồi, việc còn lại là hiển thị kết quả lấy được ra trang danh sách dữ liệu, ta viết lại trang /resources/views/admin/news.blade.php như sau:

<h1>{{ $pageName }}</h1>
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Title</th>
      <th>Email</th>
      <th>Tools</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach($news as $row)
    <tr>
      <td>{{$row->id}}</td>
      <td>{{$row->title}}</td>
      <td>{{$row->email}}</td>
      <td>Edit | Delete</td>
    </tr>
    @endforeach
  </tbody>
</table>

Tới đây thì xong rồi, gõ đường dẫn http://localhost:82/admin/news lên trình duyệt, ta sẽ xem được kết quả:

Laravel Insert