Views là gì?

  • Views là nơi giúp hiển thị những gì chúng ta thấy trên trình duyệt, phần lớn là cấu trúc HTML.
  • Views chứa trong thư mục /resources/views/ đối với Laravel 5.x
  • Views sử dụng cấu trúc Blade Templates, nên tên file của views sẽ là: name.blade.php, trong đó name là tên views bất kỳ.
  • Trong phạm vi bài học này, không đi sâu vào tất cả nội dung của Views nhe, cần thì các bạn có thể tham khảo thêm tại trang chính của Laravel: Views

Hiển thị View

Tạo một file views đơn giản /resources/views/about.blade.php, với nội dung sau:

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>About</title>
</head>
<body>
Đây là trang About
</body>
</html>

Như đã giới thiệu ở bài Routing, chúng ta cần viết một routing /routes/web.php để hiển thị views này.

Code viết

Route::get('/about', function () {
    return view('about');
});

Gõ lên trình duyệt đường dẫn http://localhost:82/about

Hiển thị trình duyệt

Đây là trang About
  • Chúng ta thấy nội dung trang about.blade.php đã được gọi.

Hiển thị View với giá trị lấy từ Routing

Giả sử chúng ta cần gởi giá trị từ Routing với name là "Học Web Chuẩn", ta viết Routing như sau:

Code viết

Route::get('/about', function () {
    return view('about', ['name' => 'Học Web Chuẩn']);
});

Để gọi giá trị name từ Routing, ta dùng:

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>About</title>
</head>
<body>
Đây là trang About - {{ $name }}
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt

Đây là trang About - Học Web Chuẩn
  • Chúng ta thấy giá trị name đã được gọi.