Tạo database - phpMyAdmin

Tạo database - phpMyAdmin

Một công cụ rất hay, thao tác giao diện web, trực quan trong việc tạo, thay đổi, xóa, ... dữ liệu MySQL, nếu chưa từng sử dụng qua thì khuyên bạn nên thử tìm hiểu ngay sau đây.

Khởi động XAMPP

 • Khởi động XAMPP, click vô Start kích hoạt ApacheMySQL.

XAMPP

Mở trang phpMyAdmin

 • Trong XAMPP đã có sẵn phpMyAdmin, chúng ta chỉ cần mở trang bằng cách click vào button Admin tương ứng với MySQL, giao diện phpMyAdmin có dạng.

phpMyAdmin

Ta thấy lúc này phpMyAdmin có dạng ban đầu với một số database có sẵn.

Tạo database

 • Click vào tab Databases, màn hình tạo database sẽ hiện ra, ở màn hình này ta chỉ chú ý phần Create database:

  • Database name: điền tên database cần tạo, ví dụ: tintuc.
  • Collation: chọn dạng ngôn ngữ hiển thị, bạn có thể chọn utf8_general_ci.
 • Click button Create để tạo database.

phpMyAdmin, create database

 • Sau khi tạo xong, nhìn bên trái ta thấy xuất hiện database có tên tintuc.

phpMyAdmin, create database

Tạo user kết nối database

 • Thông thường ta có thể sử dụng luôn username root của MySQL để kết nối database, tuy nhiên về lý do security, chúng ta nên tạo riêng cho mỗi database một username riêng.
 • Click vào database có tên tintuc từ danh sách database bên trái, để thao tác những gì liên quan chỉ mỗi database tintuc.
 • Chọn tab Privileges để tạo user.
 • Click chọn Add user account để bắt đầu tạo:

phpMyAdmin, create username

 • Tại màn hình tạo account, chú ý những vị trí được đánh dấu trong hình:

  • : Đặt tên username, ví dụ user_tintuc.
  • : Chọn host name, thông thường chọn local, bên còn lại sẽ tự động hiển thị localhost, cách chọn này cũng phù hợp khi cấu hình server thực tế.
  • : Đặt password, ví dụ đặt 123456.
  • : Xác nhận lại password, gõ như trên.
  • : Click chọn để tạo user cho database tintuc.

phpMyAdmin, create username

 • Cũng ở màn hình tạo account này, click chọn Check all để cấp quyền truy cập cho user vừa tạo, tất nhiên bạn cũng có thể có lựa chọn riêng để giới hạn quyền của user.

phpMyAdmin, create username

 • Click button Go bên dưới để kết thúc việc tạo username.