Cú pháp cơ bản PHP

Cú pháp cơ bản PHP

Mở đầu PHP, muốn giới thiệu tới các bạn một vài cú pháp cơ bản, nhưng rất tiền lợi sau này, xem như đây là phần giao tiếp đầu tiên khi bạn tiếp xúc PHP.

Mở và đóng đoạn code PHP

PHP có rất nhiều cú pháp dùng để mở và đóng dòng code, tuy nhiên ở đây chỉ giới thiệu cách viết tốt nhất, được dùng rộng rãi nhất đó là: <?php?>.

<?php
//Code được viết tại đây
?>

Comment trong PHP

  • Comment được sử dụng để chèn dòng chú thích vào source code, dòng chú thích này sẽ không hiển thị trên trình duyệt.
  • Có thể sử dụng comment để giải thích cho source code hay comment để đánh dấu phần đóng của một đoạn code nào đó, điều này sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm và chỉnh sửa nội dung sau này.
<?php
// Đây là cách comment 1 dòng

# Đây cũng là cách comment 1 dòng

/* Đây là cách comment nhiều dòng
Có thể viết bao nhiêu dòng chú thích cũng được.*/
?>

echo và print

PHP có 2 cách để xuất nội dung ra ngoài trình duyệt đó là: echoprint

  • echoprint hầu như tương tự nhau, đều là phương pháp dùng để xuất nội dung ra ngoài trình duyệt.
  • Khác nhau chính là:
    • echo không trả về giá trị, và có thể chứa nhiều tham số.
    • print trả về 1 giá trị, chỉ chưa 1 tham số.
    • Về xử lý thì echo nhanh hơn print.

Php viết:

<?php
echo "Hello echo!";
?>
Hello echo!

Php viết:

<?php
print "Hello print!";
?>
Hello print!

Ví dụ trên cũng cho thấy php kết thúc dòng code bằng ký tự chấm phẩy ;

var_dump()

var_dump() trả về loại và giá trị cho giá trị được chọn.

Php viết:

<?php
$a = "Học Web Chuẩn";
var_dump($a);
?>
string(17) "Học Web Chuẩn"

Kết quả cho thấy giá trị $a là chuỗi, với 17 ký tự, và có giá trị là "Học Web Chuẩn"

Nối chuỗi bằng dấu chấm

Trong PHP khi muốn nối chuỗi với chuỗi, hoặc chuỗi với biến ta dùng dấu chấm.

Khi sử dụng cần chú ý khoảng trắng, dấu câu.

Chuỗi nối chuỗi

<?php
echo "Học Web Chuẩn".", kiến thức nhỏ cho web hiện đại.";
?>
Học Web Chuẩn, kiến thức nhỏ cho web hiện đại.

biến nối chuỗi

<?php
$a = "Học Web Chuẩn";
echo $a.", kiến thức nhỏ cho web hiện đại.";
?>
Học Web Chuẩn, kiến thức nhỏ cho web hiện đại.