Vòng lặp do while

Định nghĩa và cách dùng vòng lặp do while

 • Vòng lặp do while thực thi một đoạn code trước 1 lần, sau đó kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện còn đúng thì tiếp tục thực hiện đoạn code một lần nữa, cứ như vậy cho đến khi điều kiện sai.

Cấu trúc

<?php
do {
  Code được thực thi;
} while (điều kiện đúng)
?>

Ví dụ

<?php
$a = 1;
do {
  echo $a."<br>";
  $a++;
} while ($a < 5);
?>
1
2
3
4

Ta thấy đoạn code bên trong do thực hiện hiển thị ra màn hình biến $a, sau đó tăng biến $a lên 1, tiếp theo kiểm tra điều kiện, nếu biến $a nhỏ hơn 5 thì sẽ tiếp tục thực thi lệnh do một lần nữa, cứ như vậy cho đến khi biến $a bằng 5 thì dừng lại.

Chú ý: do tính chất thực thi lệnh do trước sau đó mới kiểm tra điều kiện, điều này có nghĩa là vòng do lúc nào cũng chạy trước, dù cho điều kiện ở while có chạy đúng hay không.

Ví dụ

<?php
$a = 3;
do {
  echo $a."<br>";
  $a++;
} while ($a < 1);
?>
3

Ta thấy rõ ràng $a = 3 lớn hơn 1 nên không thỏa điều kiện ở while, tuy nhiên vẫn lệnh do vẫn được thực hiện.

Vòng lặp do while nhiều điều kiện

Tương tự như các câu lệnh hay vòng lặp khác, vòng lặp do while cũng có thể kết hợp các điều kiện khác nhau bằng cách sử dụng toán tử so sánh.

Ví dụ

<?php
$a = 1;
$b = 5;
do {
  echo $a." và $b<br>";
  $a++;
  $b--;
} while ($a < 5 || $b > 3);
?>
1 và 5
2 và 4
3 và 3
4 và 2

Ta thấy điều kiện lặp sẽ dừng lại khi $a lớn hơn 5 hoặc $b nhỏ hơn 3, chỉ cần 1 điều kiện đúng thì biểu thức bên dưới vẫn được thực thi.