PHP string

Định nghĩa và cách dùng cơ bản đã được thể hiện ở phần Data Type - string, phần này sẽ nói về cách dùng một số hàm cơ bản của string.

Lấy chiều dài của chuỗi

 • Lấy chiều dài của chuỗi: strlen()
 • strlen() sẽ trả về tổng số ký tự có trong chuỗi.
 • Đối với tiếng Việt có dấu thì mỗi chữ có dấu sẽ tính là 3, strlen("ọ") = strlen("ẩ") = 3

PHP viết:

<?php
echo strlen("Học Web Chuẩn");
?>

Hiển thị trình duyệt:

17

Đếm số từ của chuỗi

 • Đếm số từ của chuỗi: str_word_count()
 • str_word_count() sẽ trả về tổng số từ có trong chuỗi.
 • Đối với tiếng Việt có dấu thì mỗi từ có dấu sẽ tính là 2, str_word_count("Học") = str_word_count("Chuẩn") = 3

PHP viết:

<?php
echo str_word_count("Học Web Chuẩn");
?>

Hiển thị trình duyệt:

5

Thay thế đoạn text bên trong chuỗi

 • Thay thế đoạn text bên trong chuỗi: str_replace(chuỗi con bị thay thế, chuỗi con thay thế, chuỗi gốc)

PHP viết:

<?php
echo str_replace("Học", "Thiết kế", "Học Web Chuẩn");
?>

Hiển thị trình duyệt:

Thiết kế Web Chuẩn

Tìm kiếm chuỗi con bên trong chuỗi

 • Tìm kiếm chuỗi con bên trong chuỗi: strpos(chuỗi gốc, chuỗi con)
 • Giá trị trả về chính là vị trí của chữ cái đầu đầu tiên được tìm thấy giống chuỗi con.

PHP viết:

<?php
echo strpos("Học Web Chuẩn", "Web Chuẩn");
?>

Hiển thị trình duyệt:

6

Lấy chuỗi con từ chuỗi có sẵn

Lấy chuỗi con từ chuỗi có sẵn có 2 cách:

 • substr(chuỗi gốc, vị trí cần lấy)

Lấy từ vị trí cần lấy đến hết chuỗi.

PHP viết:

<?php
echo substr("Học Web Chuẩn", 6);
?>

Hiển thị trình duyệt:

Web Chuẩn
 • substr(chuỗi gốc, vị trí bắt đầu lấy, chiều dài chuỗi con)

Lấy từ vị trí bắt đầu lấy cho đến chiều dài chuỗi con được tạo.

PHP viết:

<?php
echo substr("Học Web Chuẩn", 6, 9);
?>

Hiển thị trình duyệt:

Web

Lấy chuỗi con bắt đầu bằng chuỗi định nghĩa từ chuỗi có sẵn

 • Lấy chuỗi con bắt đầu bằng chuỗi định nghĩa: strstr(chuỗi gốc, chuỗi định nghĩa)
 • Từ vị trí chuỗi định nghĩa sẽ lấy đến hết chuỗi.

PHP viết:

<?php
echo strstr("Học Web Chuẩn", "Web");
?>

Hiển thị trình duyệt:

Web Chuẩn