MySQL update

PHP cập nhật dữ liệu vào MySQL

 • Một khi muốn thay đổi dữ liệu đã được thêm trước đó, thì ta cần cập nhật lại dữ liệu với câu lệnh UPDATE có trong MySQL.
 • Các bước thực hiện:

  • Kết nối database và table.
  • Xác định record (hàng) cần cập nhật.
  • Xử lý dữ liệu.
  • Đóng database.

Cấu trúc update:

<?php
UPDATE tên_table
SET tên_cột1=giá_trị1, tên_cột2=giá_trị2,...
WHERE tên_cột=giá_trị_cột_cần_update
?>
 • tên_table: là tên bảng được chọn xem dữ liệu.
 • tên_cột: là tên các cột có trong table.
 • giá_trị: giá trị cần thay đổi.
 • giá_trị_cột_cần_update: giá trị nhận biết record (hàng) cần update.

Cập nhật dữ liệu

Kiểu hướng đối tượng

<?php
$username = "user_tintuc"; // Khai báo username
$password = "123456";   // Khai báo password
$server  = "localhost";  // Khai báo server
$dbname  = "tintuc";   // Khai báo database

// Kết nối database tintuc
$connect = new mysqli($server, $username, $password, $dbname);

//Nếu kết nối bị lỗi thì xuất báo lỗi và thoát.
if ($connect->connect_error) {
  die("Không kết nối :" . $connect->connect_error);
  exit();
}

//Code xử lý, update dữ liệu vào table dựa theo điều kiện WHERE tại id = 1
$sql = "UPDATE tin_xahoi SET title='Học có trễ đâu', content='Đây là nội dung của bài viết Học có trễ đâu' WHERE id=1";

//Nếu kết quả kết nối không được thì xuất báo lỗi và thoát
if ($connect->query($sql) === TRUE) {
  echo "Dữ liệu đã được update";
} else {
  echo "Lỗi update: " . $connect->error;
}

//Đóng kết nối database tintuc
$connect->close();
?>

Ứng với điều kiện WHERE id=1, tương ứng với record (hàng) thứ 1, khi này chỉ record này được cập nhật.

Kiểu thủ tục

<?php
$username = "user_tintuc"; // Khai báo username
$password = "123456";   // Khai báo password
$server  = "localhost";  // Khai báo server
$dbname  = "tintuc";   // Khai báo database

// Kết nối database tintuc
$connect = mysqli_connect($server, $username, $password, $dbname);

//Nếu kết nối bị lỗi thì xuất báo lỗi và thoát.
if (!$connect) {
  die("Không kết nối :" . mysqli_connect_error());
  exit();
}

//Code xử lý, update dữ liệu vào table dựa theo điều kiện WHERE tại id = 1
$sql = "UPDATE tin_xahoi SET title='Học có trễ đâu1', content='Đây là nội dung của bài viết Học có trễ đâu' WHERE id=1";

//Nếu kết quả kết nối không được thì xuất báo lỗi và thoát
if (mysqli_query($connect, $sql)) {
  echo "Dữ liệu đã được update";
} else {
  echo "Lỗi update: " . mysqli_error($connect);
}

//Đóng database
mysqli_close($connect);
?>

Download file ví dụ

Trong file download đã có sẵn file tintuc.sql, file này là file dữ liệu mẫu, sau khi đã tạo database chúng ta có thể đưa dữ liệu từ file tintuc.sql bằng thao tác import có trong phpMyAdmin.