PHP function

Định nghĩa và cách dùng PHP function

PHP function (thường gọi là hàm), có rất nhiều hàm khác nhau được khai báo sẵn trong php, chúng ta chỉ việc gọi và sử dụng, tuy nhiên chúng ta cũng có thể viết những hàm dành riêng cho một tính năng bất kỳ nào đó.

 • Điểm mạnh của function là khả năng tái sử dụng nhiều lần.
 • Function sẽ không thực thi khi load trang, mà được thực thi thông qua việc gọi chúng.

Cấu trúc

<?php
function tên_hàm() {
  Code được thực thi;
}
tên_hàm(); // Gọi function
?>
 • tên_hàm có thể dùng chữ hoặc số, viết thường hay viết hoa, dấu gạch dưới, tuy nhiên chữ cái đầu không được là số.
 • Cách gọi function khá đơn giản, chỉ cần viết lại tên_hàm() là được.

Ví dụ

<?php
function myFunction() {
  echo "Học Web Chuẩn";
}
myFunction();
?>
Học Web Chuẩn

PHP không phân biệt gọi hàm trước và sau khai báo function, cả 2 cách gọi là như nhau.
Cách gọi trên tương tự như sau:

<?php
myFunction();
function myFunction() {
  echo "Học Web Chuẩn";
}
?>
Học Web Chuẩn

PHP function và đối số

 • Đối số cũng được xem là biến số, được dùng để truyền giá trị vào function.
 • Được viết trong dấu ngoặc đơn ngay sau tên_hàm.
 • Một function có thể khai báo nhiều đối số tùy ý, và mỗi đối số được viết cách nhau bởi dấu phẩy.
 • Khi fucntion được gọi, thì với đối số khác nhau sẽ cho ta kết quả khác nhau.

PHP function với 1 đối số

<?php
function myFunction($name) {
  echo $name."<br>";
}
myFunction("Nguyễn Văn Tý");
myFunction("Trần Văn Tèo");
?>
Nguyễn Văn Tý
Trần Văn Tèo

PHP function với 2 đối số

<?php
function myFunction($name, $age) {
  echo $name." - ".$age." tuổi<br>";
}
myFunction("Nguyễn Văn Tý", 25);
myFunction("Trần Văn Tèo", 19);
?>
Nguyễn Văn Tý - 25 tuổi
Trần Văn Tèo - 19 tuổi

PHP function với đối số mặc định

Khi sử dụng đối số với phép gán bằng, sẽ cho ta dạng đối số mặc định, khi gọi function mà không truyền đối số sẽ cho ta đối số mặc định.

<?php
function myFunction($name="Học Web Chuẩn") {
  echo $name."<br>";
}
myFunction("Nguyễn Văn Tý");
myFunction("Trần Văn Tèo");
myFunction(); // Cách gọi sau sẽ được truyền đối số mặc định.
?>
Nguyễn Văn Tý
Trần Văn Tèo
Học Web Chuẩn

PHP function - return giá trị

Để trả về giá trị nào đó của một function, ta sử dụng câu lệnh return.

Ví dụ

<?php
function tong($a, $b) {
  $c = $a + $b;
  return $c;
}
echo tong(5, 10);
?>
15

Ta thấy điều kiện lặp sẽ dừng lại khi $a lớn hơn 5 hoặc $b nhỏ hơn 3, chỉ cần 1 điều kiện đúng thì biểu thức bên dưới vẫn được thực thi.

PHP function - Hàm lồng nhau

Ví dụ

<?php
function tong($a, $b) {
  $c = $a + $b;
  return $c;
}

function trung_binh_cong() {
  $x = tong(12, 10);
  return $x/2;
}

echo trung_binh_cong();
?>
15

PHP function - Cách sử dụng biến

Tham khảo thêm cách sử dụng biến toàn cục và biến địa phương trong function.