Vòng lặp for

Định nghĩa và cách dùng vòng lặp for

 • Vòng lặp for là đoạn code thực thi hành động được lặp đi lặp lại theo số lần nhất định.
 • Thường vòng lặp được xác định dựa theo điều kiện dừng kèm theo.

Cấu trúc

<?php
for (giá trị khởi tạo; điều kiện dừng; điều chỉnh giá trị) {
  Code được thực thi;
}
?>
 • giá trị khởi tạo Khởi tạo giá trị ban đầu cho vòng lặp.
 • điều kiện dừng Nếu điều kiện đúng thì tiếp tục vòng lặp, sai sẽ thoát khỏi vòng lặp.
 • điều chỉnh giá trị Dùng để tăng hoặc giảm giá trị khởi tạo.

Vòng lặp for tăng

<?php
for ($a = 0; $a <= 5; $a++) {
  echo $a."<br>";
}
?>
0
1
2
3
4
5

Giá trị khởi tạo ban đầu bằng 0, khi $a nhỏ hơn hoặc bằng 5, tăng biến $a lên 1 đơn vị, thực thi đoạn code bên dưới. Tiếp tục giá trị khởi tạo hiện giờ là 1, vẫn nhỏ hơn 5, tăng biến $a lên 1 nữa, và tiếp tục thực hiện đoạn code bên dưới, cứ như vậy đến khi biến $a lớn hơn 5 thì dừng lại.

Vòng lặp for giảm

<?php
for ($a = 5; $a > 0; $a--) {
  echo $a."<br>";
}
?>
5
4
3
2
1

Vòng lặp for lồng nhau

<?php
for ($a = 0; $a <= 5; $a++) {
  for ($b = 0; $b <= 3; $b++) {
    echo $a.$b." ";
  }
  echo "<br>";
}
?>
00 01 02 03
10 11 12 13
20 21 22 23
30 31 32 33
40 41 42 43
50 51 52 53

Với đoạn code trên sẽ xuất ra ma trận 4x6, sẽ hiệu quả trong việc sử lý mảng 2 chiều.

Vòng lặp for xử lý mảng

<?php
$myArray = array("html","css","jquery",1024);
$count = count($myArray);
for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
  echo $myArray[$i]."<br>";
}
?>
html
css
jquery
1024

Chú ý cách đặt tên biến $count, nếu ta sử dụng $i < count($myArray) thì sẽ kém hiệu quả, vì mỗi lần tăng giá trị $i thì lại thực thi hàm count thêm lần nữa, không hiệu quả khi code vì làm tăng xử lý của đoạn code.