Biến và hằng

Định nghĩa và cách dùng

  • Trong PHP biến được viết bằng ký tự $ theo ngay sau đó là tên biến.
  • Một tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự gạch dưới.
  • Tên biến không được bắt đầu bằng chữ số.
  • Tên biến chỉ chứa các chữ cái có thể viết thường hay viết hoa, số và dấu gạch dưới.
  • Trong PHP tên biến có phân biệt viết hoa và viết thường, do đó $name$Name là 2 biến khác nhau.

Một số ví dụ về biến:

<?php
$name = "Học Web Chuẩn";
$web_site = "http://hocwebchuan.com";
$_year = 2011;
?>

$name, $web_site, $_year chính là biến.

Xuất giá trị biến ra trình duyệt

Ta có thể sử dụng echoprint để xuất giá trị biến ra trình duyệt.

Php viết:

<?php
$name = "Học Web Chuẩn";
$web_site = "http://hocwebchuan.com";
$_year = 2011;
echo $name;
?>
Học Web Chuẩn

Xem thêm ví dụ khác.

Php viết:

<?php
$name = "Học Web Chuẩn";
$web_site = "http://hocwebchuan.com";
$_year = 2011;
echo $name;
echo "<br>";
echo "Năm sinh ".$_year;
echo "<br>";
echo "Liên kết <a href='".$web_site."'> ".$web_site;
?>
Học Web Chuẩn
Năm sinh 2001
Liên kết https://hocwebchuan.com

Biến toàn cục (Global) và biến địa phương (Local)

PHP cũng như các ngôn ngữ khác PHP cũng sử dụng biến toàn cục và biến địa phương trong khai báo.

Biến toàn cục

Biến toàn cục là biến được sử dụng bên ngoài một function, và chỉ được sử dụng bên ngoài function.

<?php
$name = "Học Web Chuẩn";
function myFunction (){
	echo $name; /* Không hiển thị, vì $name không được khai báo trong function */
}
echo $name; // Hiển thị Học Web Chuẩn
?>
Học Web Chuẩn

Biến địa phương

Biến địa phương là biến được sử dụng bên trong một function, và chỉ được sử dụng trong phạm vi function đó mà thôi.

<?php
function myFunction (){
	$name = "Học Web Chuẩn";
	echo $name; /* Hiển thị, vì $name được khai báo trong function */
}
myFunction();

echo $name; // Báo lỗi vì chưa có khai báo $name.
?>
Học Web Chuẩn

Sử dụng biến toàn cục bên trong function, khai báo global

Đôi khi chúng ta muốn sử dụng giá trị của biến toàn cục bên trong function, PHP cũng có hỗ trợ cách dùng bằng cách sử dụng khai báo global trước biến bên trong function.

<?php
$name = "Học Web Chuẩn";
function myFunction (){
	global $name; /* Khai báo sử dụng biến toàn cục */
	echo $name;
}
myFunction () // Hiển thị Học Web Chuẩn
?>
Học Web Chuẩn

Biến toàn cục dạng mãng, khai báo $GLOBAL

PHP cũng lưu giữ tất cả biến toàn cục trong một mãng được viết dạng $GLOBAL[index], với index là tên lưu trữ biến.

<?php
$name = "Học Web Chuẩn";
function myFunction (){
	$GLOBALS['name'] = $GLOBALS['name'].", web cho mọi người."; /* Khai báo sử dụng biến toàn cục */
}
myFunction ();
echo $name;// Hiển thị Học Web Chuẩn, web cho mọi người.
?>
Hiển thị Học Web Chuẩn, web cho mọi người.

Hằng, định nghĩa và cách dùng

  • Hằng được xác định cho một giá trị đơn giản, hằng thường giữ nguyên giá trị trong suốt quá trình code.
  • Tên hằng bắt đầu bằng kỳ tự hoặc dấu gạch ngang.
  • Hằng có giá trị toàn cục mặc định.

Cấu trúc:

define(tên, giá trị, đúng/sai)

<?php
define("PHP", "Hypertext Preprocessor");
echo PHP;
?>
Hypertext Preprocessor