Câu lệnh điều kiện if else

Câu lệnh điều kiện if else

Câu lệnh if

Thực thi dòng code trong câu lệnh, nếu điều kiện là đúng.

Cấu trúc

<?php
if (điều kiện) {
  dòng code được thực thi khi điều kiện đúng;
}
?>

Ví dụ

<?php
if (5 > 3) {
  echo "5 lớn hơn 3";
}
?>
5 lớn hơn 3

Nhìn ví dụ ta thấy, khi điều kiện 5 > 3 là đúng nên dòng code bên trong câu lệnh được thực thi.

Ví dụ

<?php
if (5 < 3) {
  echo "5 lớn hơn 3";
}
?>

Do điều kiện sai nên dòng code bên trong câu lệnh không được thực thi.

Câu lệnh if else

Thực thi dòng code trong câu lệnh if, nếu điều kiện là đúng.
Thực thi dòng code trong câu lệnh else, nếu điều kiện là sai.

Cấu trúc

<?php
if (điều kiện) {
  dòng code được thực thi khi điều kiện đúng;
} else {
  dòng code được thực thi khi điều kiện sai;
}
?>

Ví dụ

<?php
if (5 > 3) {
  echo "Đúng rồi!";
} else {
  echo "Sai rồi!"; 
}
?>
Đúng rồi!

Khi điều kiện 5 > 3 là đúng nên dòng code bên trong câu lệnh if được thực thi.

Ví dụ

<?php
if (5 < 3) {
  echo "Đúng rồi!";
} else {
  echo "Sai rồi!"; 
}
?>
Sai rồi!

Do điều kiện sai nên dòng code bên trong câu lệnh else được thực thi.

Câu lệnh if elseif else

Thực thi nhiều câu lệnh với nhiều điều kiện khác nhau.

Cấu trúc

<?php
if (điều kiện 1) {
  dòng code được thực thi khi điều kiện 1 đúng;
} elseif (điều kiện 2) {
  dòng code được thực thi khi điều kiện 2 đúng;
} else {
  dòng code được thực thi khi điều kiện 1 và 2 sai;
}
?>

Ví dụ

<?php
$a = 5;
if ($a > 3) {
  echo "a lớn hơn 3";
} elseif ($a == 3) {
  echo "a bằng 3";
} else {
  echo "a nhỏ hơn 3";
}
?>
a lớn hơn 3

Khi điều kiện $a > 3 là đúng nên dòng code bên trong câu lệnh if được thực thi.

Ví dụ

<?php
$a = 3;
if ($a > 3) {
  echo "a lớn hơn 3";
} elseif ($a == 3) {
  echo "a bằng 3";
} else {
  echo "a nhỏ hơn 3";
}
?>
a bằng 3

Khi điều kiện $a == 3 là đúng nên dòng code bên trong câu lệnh elseif được thực thi.

Ví dụ

<?php
$a = 1;
if ($a > 3) {
  echo "a lớn hơn 3";
} elseif ($a == 3) {
  echo "a bằng 3";
} else {
  echo "a nhỏ hơn 3";
}
?>
a nhỏ hơn 3

Khi điều kiện $a > 3$a == 3 là sai khi này dòng code bên trong câu lệnh else được thực thi.

Ta có thể sử dụng nhiều câu lệnh elseif tùy ý.

Ví dụ

<?php
$a = "buổi sáng";
if ($a == "buổi sáng") {
  echo "Chào $a";
} elseif ($a == "buổi trưa") {
  echo "Chào $a";
} elseif ($a == "buổi chiều") {
  echo "Chào $a";
} else {
  echo "Chào buổi tối";
}
?>
Chào buổi sáng

Câu lệnh if else lồng nhau

Bên trong dòng code thực thi có thể là biểu thức, giá trị, hàm,... hoặc có thể là câu lệnh if else khác.

Cấu trúc

<?php
if (điều kiện 1) {
  // dòng code được thực thi khi điều kiện 1 đúng
  if (điều kiện con) {
    dòng code được thực thi khi điều kiện con đúng
  } else {
    dòng code được thực thi khi điều kiện con sai;
  }
} else {
  dòng code được thực thi khi điều kiện 1 sai;
}
?>

Ví dụ

<?php
$a = 5;
if ($a != 0) { // Kiểm tra $a khác 0
  // a khác 0, thực thi câu lệnh sau
  if ($a > 3){
    // a khác 0 và a > 0, thực thi câu lệnh sau
    echo "a lớn hơn 3";
  } else {
    // a khác 0 và a < 0, thực thi câu lệnh sau
    echo "a nhỏ hơn 3";
  }
} else {
  // a bằng 0, thực thi câu lệnh sau
  echo "a bằng 0";
}
?>
a lớn hơn 3

Câu lệnh if else với điều kiện kết hợp

Có thể đặt nhiều điều kiện bên trong câu lệnh if bằng cách sử dụng các toán tử logic.

Ví dụ

<?php
$a = "Học web chuẩn";
if (is_int($a) && $a > 3) { // Kiểm tra a là số nguyên và lớn hơn 3
  echo "a đúng là số nguyên và lớn hơn 3";
} else {
  echo "a không phải là số nguyên";
}
?>
a không phải là số nguyên

Ví dụ

<?php
$a = "Học web chuẩn";
if (is_string($a) || is_int($a)) { // Kiểm tra a là chuỗi hoặc a là số nguyên
  echo "a là chuỗi hoặc là số nguyên";
} else {
  echo "a không phải là chuỗi hay số nguyên";
}
?>
a là chuỗi hoặc là số nguyên