Toán tử PHP

Toán tử PHP

Toán tử số học PHP

  • Là dạng các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), lấy số dư của phép chia (%), phép lũy thừa (**).
Toán tử Ví dụ Mô tả
+ $x + $y Phép cộng
- $x - $y Phép trừ
* $x * $y Phép nhân
/ $x / $y Phép chia
% $x % $y Lấy số dư phép chia
** $x ** $y Phép lũy thừa

Php viết

<?php
$x = 5;
$y = 2;
echo $x + $y; // 7
echo "<br>";

echo $x - $y; // 3
echo "<br>";

echo $x * $y; // 10
echo "<br>";

echo $x / $y; // 2.5
echo "<br>";

echo $x % $y; // 1
echo "<br>";

echo $x ** $y; // 25
?>
7
3
10
2.5
1
25

Toán tử gán PHP

  • Toán tử gán là cách định nghĩa lại giá trị của giá trị bên trái bằng biểu thức bên phải.
Phép gán Diễn giải Mô tả
$x = A $x = A Phép gán bằng
$x += A $x = $x + A Phép gán cộng
$x -= A $x = $x - A Phép gán trừ
$x *= A $x = $x * A Phép gán nhân
$x /= A $x = $x / A Phép gán chia
$x %= A $x = $x % A Phép gán số dư

PHÉP GÁN BẰNG

<?php
$x = 50;
echo $x;
?>
50

PHÉP GÁN CỘNG

<?php
$x = 50;
echo $x += 20;
?>
70

PHÉP GÁN TRỪ

<?php
$x = 50;
echo $x -= 20;
?>
30

PHÉP GÁN NHÂN

<?php
$x = 50;
echo $x *= 2;
?>
100

PHÉP GÁN CHIA

<?php
$x = 50;
echo $x /= 2;
?>
25

PHÉP GÁN SỐ DƯ

<?php
$x = 50;
echo $x %= 3;
?>
2

Toán tử so sánh PHP

  • Toán tử so sánh là toán tử dùng để so sánh 2 giá trị, giá trị có thể là số hoặc chuỗi.
Toán tử Ví dụ Mô tả
== $x == $y So sánh bằng, trả về true nếu $x bằng $y
=== $x === $y So sánh loại và giá trị, trả về true nếu $x cùng loại và cùng giá trị với $y
!= $x != $y So sánh không bằng, trả về true nếu $x không bằng $y
<> $x <> $y So sánh không bằng, trả về true nếu $x không bằng $y
!== $x !== $y So sánh không cùng loại, trả về true nếu $x không cùng loại với $y
> $x > $y So sánh lớn hơn, trả về true nếu $x lớn hơn $y
< $x < $y So sánh bé hơn, trả về true nếu $x bé hơn $y
>= $x >= $y So sánh lớn hơn hoặc bằng, trả về true nếu $x lớn hơn hoặc bằng $y
<= $x <= $y So sánh bé hơn hoặc bằng, trả về true nếu $x bé hơn hoặc bằng $y

SO SÁNH BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 20;
var_dump($x == $y);
?>
bool(false)

SO SÁNH LOẠI VÀ GIÁ TRỊ

<?php
$x = 50;
$y = "50";
var_dump($x === $y);
?>
bool(false)

SO SÁNH KHÔNG BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 20;
var_dump($x != $y);
?>
bool(true)

SO SÁNH KHÔNG BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 20;
var_dump($x <> $y);
?>
bool(true)

SO SÁNH KHÔNG CÙNG LOẠI

<?php
$x = 50;
$y = "Hello!";
var_dump($x !== $y);
?>
bool(true)

SO SÁNH LỚN HƠN

<?php
$x = 50;
$y = 40;
var_dump($x > $y);
?>
bool(true)

SO SÁNH NHỎ HƠN

<?php
$x = 50;
$y = 40;
var_dump($x < $y);
?>
bool(false)

SO SÁNH LỚN HƠN HOẶC BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 40;
var_dump($x >= $y);
?>
bool(true)

SO SÁNH NHỎ HƠN HOẶC BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 40;
var_dump($x <= $y);
?>
bool(false)

Toán tử tăng / giảm PHP

  • Toán tử tăng, giảm là toán tử dùng để tăng hoặc giảm giá trị.
Toán tử Mô tả
++$x Tăng $x lên 1, sau đó trả về giá trị $x
$x++ Trả về giá trị x, sau đó tăng $x lên 1
--$x Giảm $x lên 1, sau đó trả về giá trị $x
$x-- Trả về giá trị x, sau đó giảm $x lên 1

++$x

<?php
$x = 5;
echo ++$x;
?>
6

$x++

<?php
$x = 5;
echo $x++;
?>
5

--$x

<?php
$x = 5;
echo --$x;
?>
4

$x--

<?php
$x = 5;
echo $x--;
?>
5

Toán tử logic PHP

  • Toán tử logic được dùng để kết hợp điều kiện trong câu lệnh điều kiện.
Toán tử Ví dụ Mô tả
and $x and $y Trả về giá trị true nếu cả $x $y đều đúng
&& $x && $y Trả về giá trị true nếu cả $x $y đều đúng
or $x or $y Trả về giá trị true nếu cả $x hoặc $y đều đúng
|| $x || $y Trả về giá trị true nếu cả $x hoặc $y đều đúng
xor $x xor $y Trả về giá trị true nếu một trong hai $x hoặc $y đúng, nhưng không phải cả 2 đều đúng
! !$x Trả về giá trị true nếu $x không đúng

++$x

<?php
$x = 5;
echo ++$x;
?>
6

$x++

<?php
$x = 5;
echo $x++;
?>
5

--$x

<?php
$x = 5;
echo --$x;
?>
4

$x--

<?php
$x = 5;
echo $x--;
?>
5

Toán tử chuỗi PHP

  • Toán tử chuỗi được dùng hỗ trợ thêm cho chuỗi.
Toán tử Ví dụ Mô tả
. $string1.$string2 Nối chuỗi $string1 và $string2
.= $string1.=$string2 Gắn chuỗi $string2 vào $string1

Nối chuỗi

<?php
$string1 = "Hello";
$string2 = "World!";
echo $string1." ".$string2;
?>
Hello World!

Gắn chuỗi

<?php
$string1 = "Hello";
$string2 = "World!";
echo $string1.=$string2;
?>
HelloWorld!