MySQL delete

MySQL delete

 • Khi cần xóa dữ liệu nào đó không cần thiết, ta có thể sử dụng câu lệnh DELETE trong MySQL để thực hiện việc xóa.
 • Các bước thực hiện:

  • Kết nối database và table.
  • Xác định record (hàng) cần xóa.
  • Xử lý dữ liệu.
  • Đóng database.

Cấu trúc delete:

<?php
DELETE FROM tên_table
WHERE tên_cột=giá_trị_cột_cần_xóa
?>
 • tên_table: là tên bảng được chọn xem dữ liệu.
 • tên_cột: là tên các cột có trong table.
 • giá_trị_cột_cần_xóa: giá trị nhận biết record (hàng) cần xóa.

Xóa dữ liệu

Kiểu hướng đối tượng

<?php
$username = "user_tintuc"; // Khai báo username
$password = "123456";   // Khai báo password
$server  = "localhost";  // Khai báo server
$dbname  = "tintuc";   // Khai báo database

// Kết nối database tintuc
$connect = new mysqli($server, $username, $password, $dbname);

//Nếu kết nối bị lỗi thì xuất báo lỗi và thoát.
if ($connect->connect_error) {
  die("Không kết nối :" . $connect->connect_error);
  exit();
}

//Code xử lý, xóa record dữ liệu của table dựa theo điều kiện WHERE tại id = 1
$sql = "DELETE FROM tin_xahoi WHERE id=1";

//Nếu kết quả kết nối không được thì xuất báo lỗi và thoát
if ($connect->query($sql) === TRUE) {
  echo "Dữ liệu đã được xóa";
} else {
  echo "Lỗi delete: " . $connect->error;
}

//Đóng kết nối database tintuc
$connect->close();
?>

Ứng với điều kiện WHERE id=1, tương ứng với record (hàng) thứ 1, tất cả dữ liệu của record này sẽ bị xóa.

Kiểu thủ tục

<?php
$username = "user_tintuc"; // Khai báo username
$password = "123456";   // Khai báo password
$server  = "localhost";  // Khai báo server
$dbname  = "tintuc";   // Khai báo database

// Kết nối database tintuc
$connect = mysqli_connect($server, $username, $password, $dbname);

//Nếu kết nối bị lỗi thì xuất báo lỗi và thoát.
if (!$connect) {
  die("Không kết nối :" . mysqli_connect_error());
  exit();
}

//Code xử lý, xóa record dữ liệu của table dựa theo điều kiện WHERE tại id = 1
$sql = "DELETE FROM tin_xahoi WHERE id=1";

//Nếu kết quả kết nối không được thì xuất báo lỗi và thoát
if (mysqli_query($connect, $sql)) {
  echo "Dữ liệu đã được xóa";
} else {
  echo "Lỗi delete: " . mysqli_error($connect);
}

//Đóng database
mysqli_close($connect);
?>

Download file ví dụ

Trong file download đã có sẵn file tintuc.sql, file này là file dữ liệu mẫu, sau khi đã tạo database chúng ta có thể đưa dữ liệu từ file tintuc.sql bằng thao tác import có trong phpMyAdmin.