Vòng lặp foreach

Định nghĩa và cách dùng vòng lặp foreach

  • Vòng lặp foreach chỉ hoạt động trong việc xử lý mảng, được dùng để lặp các cặp từ khóa và giá trị trong mảng.

Cấu trúc

<?php
foreach ($array as $value) {
    Code được thực thi;
}
?>
  • $array là mảng được khai báo.
  • $value Giá trị mảng sẽ được gọi.

Ví dụ

<?php
$myArray = array("html","css","jquery",1024);
foreach ($myArray as $value) {
    echo $value."<br>";
}
?>
html
css
jquery
1024

Cấu trúc foreach có chỉ mục

<?php
$myArray = array("html","css","jquery",1024);
foreach ($myArray as $key=>$value) {
    echo $key.": ".$value."<br>";
}
?>
0: html
1: css
2: jquery
3: 1024