Kết nối database

Kết nối database

  • Trước tiên cần tạo một database và thông tin user kết nối bằng phpMyAdmin, chưa biết thì xem lại Cách tạo Database bằng phpMyAdmin nhé.
  • Tiến hành tạo database với thông tin user như sau:

    • Database name: myproject
    • User name: user_myproject
    • User Password: aBc456@
  • Sử dụng những thông tin trên để add vào file cấu hình /.env như bên dưới:
APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:+GRKOa7oN6aLWS2uXbSAArOzroANrCmfbuHgwNdg+tw=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

LOG_CHANNEL=stack

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=myproject
DB_USERNAME=user_myproject
DB_PASSWORD=aBc456@

BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120

REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null

PUSHER_APP_ID=
PUSHER_APP_KEY=
PUSHER_APP_SECRET=
PUSHER_APP_CLUSTER=mt1

MIX_PUSHER_APP_KEY="${PUSHER_APP_KEY}"
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="${PUSHER_APP_CLUSTER}"
  • Trước mắt chú ý tới khu vực DB_CONNECTION=mysql thôi, những phần khác khi nào có liên quan rồi tìm hiểu sau.