Khai báo trong htaccess

Khai báo trong htaccess

  • Bài này sẽ giới thiệu tới các bạn một số khai báo thường gặp trong htaccess.
Khai báo Mô tả
RewriteEngine on Bảo đảm mod_rewite luôn được bật, phòng trường hợp server không tự động bật.
RewriteRule Các rule rewrite được viết ở đây.
RewriteCond Điều kiện cho rewrite hoạt động.
RewriteBase / Thư mục sẽ ảnh hưởng rewrite.
RewriteOptions Inherit Kế thừa cấu hình từ httpd.conf.
Options +FollowSymLinks Cho phép bật lựa chọn Symlinks, đây là liên kết tượng trưng, sẽ cho phép tham chiếu các đường dẫn file/folder.
Enable AllowOverride Bật chế độ cho phép ghi đè, chế độ này ảnh hưởng tại thư mục chứa file .htaccess.
AllowOverride All Cho phép ghi đè tất cả, kiểu như full quyền cho .htaccess
AllowOverride Options Cho phép ghi đè, nhưng theo option (VD cho phép ghi đè phân quyền: AllowOverride AuthConfig).
AllowOverride None Tắt chế độ ghi đè, không cho htaccess quyền hạn nữa, sử dụng khi có 1 file .htaccess ảnh hưởng từ thư mục gốc, nhưng có một thư mục con mình không muốn bị ảnh hưởng, khi này dùng file .htaccess khác để giới hạn lại.
Order deny,allow Thứ tự thực hiện rewrite (deny trước và allow sau).
Deny from all Từ chối rewrite tất cả.
Deny from option Từ chối rewrite theo option (VD: Deny from 119.222.23.44).
Allow from all Cho phép rewrite tất cả.
Allow from option Cho phép rewrite theo option (VD: Allow from 119.222.23.44).
AddDefaultCharset code Khai báo Charset mặc định (VD: AddDefaultCharset utf-8).
SetEnv code Cài đặt timezone cho server (VD: SetEnv TH Asia/Bangkok).
DefaultLanguage code Khai báo ngôn ngữ cho server (VD: DefaultLanguage en-US).
  • Một số nội dung truy cập.
Nội dung truy cập Mô tả
<directory "đường_dẫn_folder">
#Nội dung
</directory>
Xử lý chỉ riêng với folder được khai báo.
<files "tên_file">
#Nội dung
</files>
Xử lý chỉ riêng với file được khai báo.
<filesmatch "chuỗi_martch">
#Nội dung
</filesmatch>
Xử lý chỉ riêng với file/folder (chuỗi_match) được khai báo.