htaccess - redirect http sang https

htaccess - redirect http sang https

  • HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), là giao thức bảo đảm rằng tất cả việc truyền tải dữ liệu từ client và server đều được mã hóa, hiện tại nó được Google xét làm một trong trong những chuẩn để đánh giá một trang web có an toàn hay không.
  • Mặc khác, một khi bạn đã thêm chứng chỉ SSL (SSL Certificate) vào domain, người dùng cần truy cập chính xác https để kích hoạt được chứng chỉ này, để chắc chắn người dùng truy cập https, thay vì chờ đợi người dùng, bạn có thể thiết lập .htaccess để tự chuyển hướng sang dùng giao thức https theo cách sau:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE] 
  • RewriteCond %{HTTPS} !=on Điều kiện nếu HTTPS chưa đươc bật.
  • RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE] sẽ chuyển hướng đường dẫn sang dùng HTTPS.
    • L nếu rule trước được thực hiện rồi thì sẽ không thực hiện rule tiếp theo nữa.
    • R=301 redirect vĩnh viễn, cho trình duyệt và search engine hiểu đây không phải là thay đổi tạm thời.
    • NE những mã ký tự như & hay " sẽ được chuyển sang mã hexcode tương ứng.