htaccess IP access

htaccess IP access

 • Htaccess có rất nhiều tính năng hay, một trong những tính năng đó là làm việc với IP.
 • Chúng ta có thể sử dụng .htaccess để ngăn chặn địa chỉ IP, hoặc chấp nhận địa chỉ IP, cùng xem bên dưới để hiểu rõ hơn nhé.

.htaccess, chặn địa chỉ IP (IP Blacklist)

 • Việc ngăn chặn địa chỉ IP sẽ hữu ích khi bạn không muốn một địa chỉ IP nào đó xem trang web của bạn, ví dụ trường hợp bạn biết được IP nào đó access vào trang web của bạn với ý đồ xấu, hoặc đối tượng nào đó spam, ...
 • Xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

Ví dụ

order allow,deny
deny from 115.222.15.40
allow from all
 • Giải thích nội dung trên:
  • order allow,deny: thứ tự ưu tiên theo allow trước, deny sau.
  • deny from 115.222.15.40: sẽ từ chối từ địa chỉ IP 115.222.15.40
  • allow from all: do allow được ưu tiên trước, nên dòng này được xử lý trước, sẽ chấp nhận tất cả địa chỉ IP.
 • Điều đó có nghĩa là: sẽ chấp nhận tất cả IP, ngoại trừ IP có địa chỉ 115.222.15.40.

Chặn nguyên dãy IP

order allow,deny
deny from 115.222.15.
allow from all
 • Nội dung tương tự như trên, tuy nhiên giá trị IP chỉ có 3 giá trị, điều này có nghĩa là sẽ chặn nguyên dãy IP từ 0 tới 255 của chuỗi IP 115.222.15.

.htaccess, cho phép truy cập từ IP (IP Whitelist)

 • Trong việc thiết kế web, trước khi trang web được public sẽ trải qua giai đoạn test thực tế, hoặc đối với yêu cầu chỉ cho một số IP access được trang administration, khi này việc giới hạn địa chỉ IP truy cập vào trang web là hết sức cần thiết, để làm việc này chúng ta có thể sử dụng .htaccess.
 • Xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

Ví dụ

order deny,allow
deny from all
allow from 112.220.12.30
 • Giải thích nội dung trên:
  • order deny,allow: thứ tự ưu tiên theo deny trước, allow sau.
  • deny from all: sẽ từ chối tất cả địa chỉ IP
  • allow from 112.220.12.30: chỉ chấp nhận địa chỉ IP 112.220.12.30.
 • Điều đó có nghĩa là: chỉ cho phép IP có địa chỉ 112.220.12.30, còn lại không được phép.

Cho phép nguyên dãy IP

order deny,allow
deny from all
allow from 112.220.12.
 • Tương tự như chặn IP bên trên, việc viết 3 giá trị IP có nghĩa là sẽ cho phép nguyên dãy IP từ 0 tới 255 của chuỗi IP 115.222.15. được phép
 • Tới đây thì các bạn đã hiểu được việc chặn hoặc cho phép IP như thế nào rồi he.