htaccess ẩn file trong folder

htaccess ẩn file trong folder

  • Trường hợp người dùng truy cập trực tiếp folder bằng cách gõ đường dẫn folder lên trình duyệt, thay vì ngăn chặn không cho xem file bên trong folder trong ta có thể hạn chế người dùng bằng cách ẩn một số định dạng, hoặc ẩn file cụ thể nào đó, bằng cách sử dụng .htaccess như sau:
IndexIgnore *.gif *.jpg
  • Nội dung trên là không xem được các file hình có định dạng .gif.jpg
  • Nếu chặn xem file cụ thể nào đó, ta chỉ việc ghi rõ tên và định dạng file như sau:
IndexIgnore tên_file.jpg