htaccess server setting

htaccess server setting

  • Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn một số thiết lập hữu ích cho server bằng htaccess.

Set Timezone cho Server

SetEnv TZ Asia/Ho_Chi_Minh

Email admin cho error document

SetEnv SERVER_ADMIN [email protected]

Charset cho headers

AddDefaultCharset UTF-8

Language cho headers

DefaultLanguage en-US