htaccess access index (Disabling Indexes)

htaccess access index (Disabling Indexes)

  • Nếu một số folder của bạn không chứa file index.html hay index.php, ... ví dụ như folder images chỉ chứa hình, thì khi đó nếu người dùng gõ lên trình duyệt đường dẫn này, ví dụ như https://examples.com/images/ thì tất cả nội dung bên trong thư mục này sẽ hiển thị ra ngoài trình duyệt, khi đó sẽ có nhiều file không mong muốn sẽ bị người dùng thấy được.
  • Nếu là folder liên quan đến các file xử lý thì vấn đề bảo mật sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.
  • Để ngăn chặn việc này ta có thể sử dụng .htaccess điều hướng hoặc hiển thị thông báo lỗi khi truy cập tới folder không chứa file index, việc này thực hiện rất đơn giản như sau:
Options -Indexes
  • Ngược lại, nếu bạn muốn cho người dùng truy cập thoải mái các folder, ngay cả những folder không có file index, khi đó chỉ cần:
Options +Indexes