htaccess MIME types

htaccess MIME types

  • MINE (Multipurpose Internet Mail Extensions), là một chuẩn Internet về định dạng cho thư điện tử, hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME, xem các MINE types để biết các dạng thường gặp.
  • Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp trường hợp máy chủ Web không được cấu hình để chạy một loại file nào đó, khi này tất cả yêu cầu về file đó đều không thực hiện được.
  • Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng .htaccess như sau:
AddType image/jpeg jpeg
  • Trường hợp muốn sử dụng nhiều định dạng có cùng MIME type, ta viết như sau:
AddType image/jpeg jpeg jpg jpe JPG
  • Bạn có thể tham khảo các dạng khác tại MINE types.

Buộc download thay vì mở file

  • Nhiều khi chúng ta muốn người dùng click vào liên kết sẽ download file thay vì mở file, chúng ta có thể làm như sau:
AddType application/octet-stream pdf
  • Thiết lập cho nhiều loại file khác nhau:
AddType application/octet-stream pdf doc docx

Xem source code thay vì mở file

  • Thỉnh thoảng chúng ta muốn hiển thị source code, thay vì mở file hoặc download file, ví dụ như muốn chia sẻ nội dung source code, chúng ta có thể làm như sau:
RemoveHandler cgi-script .pl .cgi .php .py
AddType text/plain .pl .cgi .php .py 
  • Cách làm trên là loại bỏ cách xử lý script, và thay thế bằng cách xử lý text.
  • Khi thực hiện mở source code như trên, bản phải thật cẩn thận, vì có khả năng sẽ ảnh hưởng tới những file không mong muốn.