htaccess - folder access

htaccess - folder access

  • Để truy cập folder cần xử lý ta sử dụng cấu trúc như sau:
<directory đường_dẫn_folder>
#nội dung xử lý
</directory>

htaccess - chặn truy cập folder cụ thể

  • Công thức chung cho việc chặn folder cụ thể như sau:
<directory đường_dẫn_folder>
order allow,deny
deny from all
</directory>
  • Giải thích nội dung trên:
    • <directory đường_dẫn_folder> trỏ tới folder cần xử lý
    • order allow,deny: thứ tự ưu tiên theo deny trước, allow sau.
    • deny from all: sẽ từ chối tất cả truy cập.
  • Điều đó có nghĩa là: không được phép truy cập vào folder đã được khai báo.

Ví dụ - chặn truy cập folder chứa file CGI

<directory "/var/www/cgi-bin/">
order allow,deny
deny from all
</directory>