htaccess file mặc định

htaccess file mặc định

  • Giả sử trong một folder có chứa 2 file index.phpindex.html, mỗi khi liên kết tới folder này, ví dụ như https://hocwebchuan.com/product/ thì mặc định sẽ mở ra file index.php, tuy nhiên nếu ta muốn mở file index.html thì sao?
  • Với .htaccess ta hoàn toàn có thể chỉ định mở mặc định bất cứ file nào như ý muốn, ta làm như sau:
DirectoryIndex index.html
  • Nếu viết như trên, thì mặc định sẽ mở ra trang index.html, nhưng nếu folder không có index.html thì sẽ access vào folder, tất cả các file có trong folder sẽ bị hiển thị ra trình duyệt, hoặc sẽ xuất hiện trang báo lỗi (trong trường hợp chúng ta ngăn cản truy cập folder) mặc dù trong folder có index.php.
  • Để thiết lập mặc định, sao cho: khi không có file index.html thì sẽ mở ra file khác, ví dụ như index.php, ta làm như sau:
DirectoryIndex index.html index.php
  • Thứ tự hiển thị sẽ ưu tiên từ trái sang phải, có index.html thì sẽ hiển thị index.html, không thì sẽ hiển thị index.php.