htaccess redirect với www

htaccess redirect với www

 • Việc domain có www. hay không cũng ảnh hưởng không nhỏ tới SEO, vì có www. và không có www. sẽ được xem là 2 trang web khác nhau, tác động tới việc nhận biết lượng truy cập của trang web.
 • Đối với một trang web cần đồng nhất dùng www. hoặc không dùng www., dùng dạng nào cũng được, quan trọng là tránh cho người dùng và trình duyệt hay các công cụ tìm kiếm hiểu nhầm đó là 2 trang web khác nhau.
 • Một số người cho rằng không có www. sẽ giúp domain ngắn hơn, dễ nhớ hơn, số khác thì cho rằng có www. sẽ thường được dùng nhiều hơn vì đó là chuẩn chung từ trước tới giờ, ...
 • Bài học này sẽ giúp các bạn sử dụng .htaccess để thêm hoặc loại bỏ www..

htaccess - loại bỏ www

 • Ta có thể loại bỏ www. theo cấu trúc sau:
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteCond % ^www.hocwebchuan.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://hocwebchuan.com/$1 [R=301,NC]
 • Options +FollowSymlinks cho phép bật lựa chọn Symlinks, đây là liên kết tượng trưng, sẽ cho phép tham chiếu các đường dẫn file/folder.
 • RewriteCond % ^www.hocwebchuan.com [NC] lọc điều kiện tất cả domain có www., [NC] là không phân biệt chữ hoa hay thường.
 • RewriteRule ^(.*)$ https://hocwebchuan.com/$1 [R=301,NC] Redirect sang đường dẫn không có www., R=301 là redirect vĩnh viễn.

htaccess - thêm www

 • Ta có thể redirect từ không có www. sang có www. theo cấu trúc sau:
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteCond % ^hocwebchuan.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.hocwebchuan.com/$1 [R=301,NC]
 • Options +FollowSymlinks cho phép bật lựa chọn Symlinks, đây là liên kết tượng trưng, sẽ cho phép tham chiếu các đường dẫn file/folder.
 • RewriteCond % ^hocwebchuan.com [NC] lọc điều kiện tất cả domain không có www., [NC] là không phân biệt chữ hoa hay thường.
 • RewriteRule ^(.*)$ https://www.hocwebchuan.com/$1 [R=301,NC] Redirect sang đường dẫn có www., R=301 là redirect vĩnh viễn..