htaccess php ini

  • File php.ini là file cài đặt cấu hình PHP, file này tầm ảnh hưởng rất lớn trong việc hiệu chỉnh các chức năng có trong PHP, ví dụ như giới hạn dung lượng upload và download, chỉnh dung lượng bộ nhớ cần cho PHP xử lý, ẩn/hiện thông báo lỗi, chỉnh thời gian cho xử lý PHP, ...
  • Một số web hosting không cho chỉnh sửa trực tiếp file này, thật may mắn là .htaccess có thể thực hiện được, ta sử dụng cấu trúc như sau:
php_flag setting_name value
php_value setting_name value
  • php_flag sử dụng với giá trị là chuỗi.
  • php_value sử dụng với giá trị là số.

Tùy vào nhu cầu mà ta có thể sử dụng một trong 2 cách trên, ví dụ sử dụng với giá trị chuỗi

php_flag display_errors On

Ví dụ sử dụng với giá trị số

php_value memory_limit 32M