htaccess định dạng file

htaccess - xóa định dạng file

 • Trong một số trường hợp, đôi lúc chúng ta không muốn tiết lộ thông tin công nghệ tạo nên trang web là gì, nên thay vì cho hiển thị trên thanh địa chỉ trình duyệt là https://hocwebchuan.com/contact.php thì ta sẽ cho hiển thị dưới dạng https://hocwebchuan.com/contact, ta có thể làm như sau:
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(([^/]+/)*[^.]+)$ /$1.php [NC,L]
 • RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f: điều kiện lọc yêu cầu file name mà không bị lỗi (tức là trang xem được)
 • RewriteRule ^(([^/]+/)*[^.]+)$ $1.php [NC,L]: thay đổi tên file bằng tên file mới không chứa định dạng file.

Đổi định dạng file trên đường dẫn

 • Đôi lúc muốn đánh lạc hướng người khác, nhằm không muốn họ biết chính xác thông tin công nghệ sử dụng trang web là gì, ta có thể dùng .htaccess để thay đổi phần đuôi mở rộng, ta làm như sau:
 • RewriteEngine On
  RewriteRule ^(.*)\.html$ $1.php [R=301,L]
  • ^(.*)\.html$ $1.php: định dạng thật của file là .php, sẽ được chuyển sang .html.
  • [R=301,L]: Thực hiện chuyển hướng 301, sẽ được để cập ở phần sau.