htaccess SSI

  • SSI (Server Side Includes) là dạng ngôn ngữ cho phép bạn chèn một file HTML này vào một file HTML khác, việc này rất thuận lợi cho những trang HTML sử dụng phần dùng chung giống nhau, ví dụ:
    <!-- include virtual="header.shtml" -->
  • Không phải hosting server nào cũng mặc định bật sẵn SSI, do đó ta có thể để bật SSI theo cách sau.
AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml
Options Indexes FollowSymLinks Includes
  • Nếu muốn chính xác SSI xử lý include cho file .html ta có thể chỉnh như sau:
AddType text/html .html
AddHandler server-parsed .html
Options Indexes FollowSymLinks Includes