:last-of-type

Định nghĩa và sử dụng

 • ":last-of-type" chọn thành phần con cuối cùng hoặc duy nhất trong các thành phần cha.

Cấu trúc

:last-of-type {
  property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>p tự do đầu tiên</p>
<div>
  <ul>
    <li>
    	  <p>p duy nhất của li</p>
    </li>
    <li>
    	  <p>p duy nhất của li</p>
    </li>
  </ul>
  <p>p đầu tiên của div</p>
  <p>p thứ 2 của div</p>
  <ul>
    <li>
      <p>p đầu tiên của li</p>
      <p>p cuối cùng của li</p>
    </li>
  </ul>
  <p>p thứ 3 của div</p>
  <p>p cuối cùng của div</p>
</div>
<p>p tự do thứ 2</p>
<p>p tự do cuối cùng</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

p tự do đầu tiên

 • p duy nhất của li

 • p duy nhất của li

p đầu tiên của div

p thứ 2 của div

 • p đầu tiên của li

  p cuối cùng của li

p thứ 3 của div

p cuối cùng của div

p tự do thứ 2

p tự do cuối cùng

CSS viết:

p:last-of-type{
  color: blue;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có css:

p tự do đầu tiên

 • p duy nhất của li

 • p duy nhất của li

p đầu tiên của div

p thứ 2 của div

 • p đầu tiên của li

  p cuối cùng của li

p thứ 3 của div

p cuối cùng của div

p tự do thứ 2

p tự do cuối cùng

Ta thấy những thành phần <p> ở vị trí cuối cùng hoặc duy nhất của các thành phần cha đã được chọn.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

":last-of-type" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoài trừ trình duyệt Internet Explorer 8 trở xuống.