::selection

Định nghĩa và sử dụng

 • "::selection" chọn phần tử được người dùng chọn.

Cấu trúc

::selection {
  property: value; 
}

::-moz-selection{
  property: value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Hãy chọn một đoạn text để thấy hiệu ứng</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Hãy chọn một đoạn text để thấy hiệu ứng

CSS viết:

::selection{
  background: blue;
}

::-moz-selection{
  background: blue;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có css:

Hãy chọn một đoạn text để thấy hiệu ứng

Đoạn text được chọn sẽ có màu xanh, hãy chọn một đoạn text để thấy hiệu ứng.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

"::selection" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoài trừ trình duyệt Internet Explorer 8 trở xuống.

Trình duyệt Firefox cần phải sử dụng theo: ::-moz-selection