:not(bộ chọn)

Định nghĩa và sử dụng

 • ":not(bộ chọn)" chọn tất cả ngoại trừ bộ chọn trong ngoặc.

Cấu trúc

:not(bộ chọn) {
  property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>Thành phần div</div>
<p>Thành phần p</p>
<ul>
<li>Thành phần ul li</li>
<li>Thành phần ul li</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Thành phần div

Thành phần p

 • Thành phần ul li
 • Thành phần ul li

CSS viết:

:not(p){
  background: blue;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có css:

Thành phần div

Thành phần p

 • Thành phần ul li
 • Thành phần ul li

Ta thấy tất cả các thành phần đã được chọn ngoại trừ thành phần <p>.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

":not(bộ chọn)" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoài trừ trình duyệt Internet Explorer 8 trở xuống.