:nth-child(n)

Định nghĩa và sử dụng

 • ":nth-child(n)" chọn thành phần thứ "n" trong thành phần cha, gốc tính được tính từ thành phần đầu tiên trở đi.
 • Thứ tự "n" được tính cho tất cả các thành phần cùng cấp.
 • Chỉ chọn thành phần có thành phần cha, những thành phần độc lập sẽ không được chọn.
 • Giá trị "n" có thể là số, keyword hay công thức.

Cấu trúc

:nth-child(n) {
  property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Thành phần độc lập thứ nhất</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 2</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 3</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 4</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 5</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 6</p>

<div>
  <p>Thành phần thứ nhất</p>
  <p>Thành phần thứ 2</p>
  <p>Thành phần thứ 3</p>
  <p>Thành phần thứ 4</p>
  <p>Thành phần thứ 5</p>
  <p>Thành phần thứ 6</p>
</div>

<div>
  <h4>Thành phần thứ nhất</h4>
  <div>Thành phần thứ 2</div>
  <p>Thành phần thứ 3</p>
  <p>Thành phần thứ 4</p>
  <p>Thành phần thứ 5</p>
  <p>Thành phần thứ 6</p>
</div>

<div>
  <h4>Thành phần thứ nhất</h4>
  <ul>
    <li>ul cùng cấp với p, nên tất cả li bên trong đều được coi là thành phần thứ 2</li>
    <li>ul cùng cấp với p, nên tất cả li bên trong đều được coi là thành phần thứ 2</li>
  </ul>
  <p>Thành phần thứ 3</p>
  <p>Thành phần thứ 4</p>
  <p>Thành phần thứ 5</p>
  <p>Thành phần thứ 6</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Thành phần độc lập thứ nhất

Thành phần độc lập thứ 2

Thành phần độc lập thứ 3

Thành phần độc lập thứ 4

Thành phần độc lập thứ 5

Thành phần độc lập thứ 6

Thành phần thứ nhất

Thành phần thứ 2

Thành phần thứ 3

Thành phần thứ 4

Thành phần thứ 5

Thành phần thứ 6

Thành phần thứ nhất

Thành phần thứ 2

Thành phần thứ 3

Thành phần thứ 4

Thành phần thứ 5

Thành phần thứ 6

Thành phần thứ nhất

 • ul cùng cấp với p, nên tất cả li bên trong đều được coi là thành phần thứ 2
 • ul cùng cấp với p, nên tất cả li bên trong đều được coi là thành phần thứ 2

Thành phần thứ 3

Thành phần thứ 4

Thành phần thứ 5

Thành phần thứ 6

CSS viết:

p:nth-child(3){
  color: blue;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có css:

Thành phần độc lập thứ nhất

Thành phần độc lập thứ 2

Thành phần độc lập thứ 3

Thành phần độc lập thứ 4

Thành phần độc lập thứ 5

Thành phần độc lập thứ 6

Thành phần thứ nhất

Thành phần thứ 2

Thành phần thứ 3

Thành phần thứ 4

Thành phần thứ 5

Thành phần thứ 6

Thành phần thứ nhất

Thành phần thứ 2

Thành phần thứ 3

Thành phần thứ 4

Thành phần thứ 5

Thành phần thứ 6

Thành phần thứ nhất

 • ul cùng cấp với p, nên tất cả li bên trong đều được coi là thành phần thứ 2
 • ul cùng cấp với p, nên tất cả li bên trong đều được coi là thành phần thứ 2

Thành phần thứ 3

Thành phần thứ 4

Thành phần thứ 5

Thành phần thứ 6

Ta thấy những thành phần <p> ở vị trí thứ 3 có thành phần cha đều đã được chọn.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

":nth-child(n)" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoài trừ trình duyệt Internet Explorer 8 trở xuống.