:target

Định nghĩa và sử dụng

  • ":target" sử dụng trong liên kết anchor name (link neo).

Cấu trúc

:target{
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><a href="#anchor01">link anchor 01</a></p>
<p><a href="#anchor02">link anchor 02</a></p>
<p><a name="anchor01">Anchor 01</a></p>
<p><a name="anchor02">Anchor 02</a></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

:target{
    background: blue;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có css:

Click vào link anchor 01link anchor 02 để xem code chạy như thế nào.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer10
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

":target" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoài trừ trình duyệt Internet Explorer.