Định nghĩa và sử dụng

 • ":root" chọn thành phần gốc của văn bản.
 • Trong văn bản HTML thành phần gốc luôn luôn là <html>

Cấu trúc

:root {
  property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Thành phần p</p>
<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Thành phần p

Thành phần div

CSS viết:

:root{
  color: blue;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có css:

Thành phần p

Thành phần div

Ta thấy tất cả thành phần trong thành phần gốc đã được chọn.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

":root" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoài trừ trình duyệt Internet Explorer 8 trở xuống.